ආයතනික බැංකු
කටයුතු

ආයතනික ණය සේවා

අපගේ ආයතනික බැංකු සේවා මගින් ව්‍යාපාරික අංශයට අවශ්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් රාශියක් පිරිනමනු ලබයි. අපගේ සේවාදායකයන් අතරට දේශීය හා විදේශීය පෞද්ගලික සමාගම් මෙන්ම ක්ෂේත්‍ර රාශියකට අදාළ රජයේ ආයතනද ඇතුළත් වී ඇත.

මෙම සියලු සමාගම් හා ආයතන සඳහා අප සේවය සලසන්නේ දීර්ඝකාලීනව සමීප සම්බන්ධතා ගොඩනංවා ගනිමිනි. මේ ඔස්සේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ පටන් ව්‍යාපෘති මූල්‍ය සම්පාදනය, වෙළඳ කටයුතු සඳහා මූල්‍ය සම්පාදනය, ව්‍යුහාත්මක විසඳුම්, සාමූහික ණය, ආයතනික මූල්‍ය සේවා සහ අපගේ ආයෝජන බැංකුකරණ අංශය ඔස්සේ ප්‍රාග්ධන හා ණය සම්පාදනය වැනි සේවාවන් රැසක් අපගේ සේවාදායකයන් වෙත හිමි වේ.

සම්බන්ධතා තොරතුරු

 • මහජන බැංකුව ප්‍රධාන කාර්යාලය, 11 වන මහල අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ.ගාඩිනර් මාවත කොළඹ 02
  ආයතනික බැංකුකරණය 02
 • +94 11 2334267
 • +94 11 2334270
 • +94 11 2396424
 • +94 11 2473340
  කුමාරි සේනාරත්න
 • නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී - ආයතනික බැංකුකරණ
 • +94 11 2336805
 • +94 11 2332748
 • kumari@peoplesbank.lk
  ධම්මිකා දසනායක
 • සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - අක්වෙරළ සහ ආයතනික ණය
 • +94 11 2324716
 • +94 11 2446410
 • dammikad@peoplesbank.lk
  චම්පා කුමුදිනි ගමගේ මහත්මිය
 • සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ආයතනික බැංකුකරණ 2
 • +94 11 2473568
 • +94 11 2329575
 • champ@peoplesbank.lk
  නලින් පෙරේරා මහතා
 • සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ආයතනික බැංකුකරණය (සම්බන්ධතා II)
 • 011-2324122 /011-2481481 (Ext 1196)
 • 011-2324122 /011-2446410
 • nalinw@peoplesbank.lk
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk