අපගේ
කණ්ඩායම

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී - ගෙවීම් සහ ඩිජිටල්

කේ. බී. රාජපක්ෂ මහතා

කේ. බී. රාජපක්ෂ මහතා මහජන බැංකුවේ ගෙවීම් සහ ඩිජිටල්කරණය යන අංශ භාරව කටයුතු කරයි. 1987 වසරේදී කළමනාකරණ පුහුණු නිලධාරියෙකු ලෙස මහජන බැංකුවට එක්වූ ඒ මහතා මේ වනවිට වසර 30 කට අධික කාලයක් තිස්සේ එහි සේවය කර ඇත. රාජ්‍ය පරිපාලනය සම්බන්ධ දෙවන පෙළ ගෞරව සාමාර්ථයක් හිමි ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා ණය කළමනාකරණ ආයතනයෙන් ඩිප්ලෝමාවක්ද ලබා තිබේ. තවද ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥවරයෙකු ලෙස සුදුසුකම් සපුරා ඇති ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ අධි සාමාජිකයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි. මහජන බැංකුවේ ශාඛා ජාලය තුළ සහ ආයතනික බැංකුකරණ අංශයේ කළමනාකරණ මට්ටමේ විවිධ තනතුරු දරා ඇති ඒ මහතා මේ වනවිට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකු කටයුතු තනතුරේ සේවය කරමින් සිටී. රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, කෘෂිකර්ම හා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය යන ආයතන වල අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ විකල්ප අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි.

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk