වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2017

World Finance Banking සම්මාන
  • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුකරණ සමූහ ව්‍යාපාරය - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය
  • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ වඩාත්ම තිරසාර බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය
SLIM සම්මාන
  • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම සේවා සන්නාමය' ලෙස ඇගයීමට ලක්වීම
  • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකු සේවා සම්පාදකයා' සම්මානය
ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටත්ව සම්මාන
  • බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ 'ජයග්‍රාහකයා' බවට පත්වීම
  • පාරිසරික තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක්
European Global Banking and Finance සම්මාන උළෙල
  • වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව
SLIM Brand Excellence සම්මාන 2017
  • 'YES' ඉතුරුම් ගිණුම සඳහා ලෝකඩ සම්මාන
top