වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2021

ස්ලිම් ජනතා සම්මාන උළෙල 2021 (SLIM-Nielson People's Awards 2021)
 • වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා
ඒෂියන් බෑන්කර් පුද්ගල කේන්ද්‍රීය මුල්‍ය සේවා සම්මාන උළෙල 2021 (Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල් බැංකුව
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුව
ඒෂියා මනි විශිෂ්ටතම බැංකු සම්මාන උළෙල 2021(Asia Money Best Bank)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දේශීය බැංකුව
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ව්‍යාපාර සහ සැපයුම් මූල්‍ය වැඩසටහන 2021
 • කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ ඉහළින්ම ක්‍රියාත්මක වූ බැංකුව
ශ්‍රී  ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10 අතරට නම් කිරීම
      
 • ශ්‍රී  ලංකා ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය (ICCSL) ශ්‍රී  ලංකා වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය (CIMA) සහ Daily FT පුවත්පත එක්ව ශ්‍රේණිගත කරන 2020/21 මුල්‍ය වසර තුළ දී  "ශ්‍රී  ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10" අතරට මහජන බැංකුව අඛණ්ඩව ඇතුළත්ව ඇත.
WFWP සම්මාන 2021
 • මහජන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට වඩාත් හිතකර සේවා ස්ථාන 10න් එකක් ලෙස පිළිගැනේ
CA ශ්‍රී ලංකා වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන
 • රිදී සම්මානය - රාජ්‍ය බැංකු කාණ්ඩය.

2020

ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2020(SLIM-Nielson People's Awards 2020)
 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය
 • වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා
ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10 අතරට මහජන බැංකුව ඇතුළත් කිරීම. (Most Admired Companies of Sri Lanka)
 • ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය (ICCSL) වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය (CIMA) හා Daily FT පුවත්පත විසින් අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10 අතරට මහජන බැංකුව ඇතුළත් කිරීම. (Most Admired Companies of Sri Lanka)
ජාත්‍යන්තර ARC සම්මාන උළෙල : (The International ARC Awards)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වෙළඳ මුල්‍ය සේවා වැඩසටහන් සම්මාන උළෙල 2020 2020 (ADB TFP Awards 2020)
 • හොඳම ආනයන ගනුදෙනුව
ඒෂියා මනි විශිෂ්ටතම බැංකු සම්මාන උළෙල 2019 (Asia Money Best Bank)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව
ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර සඟරා සම්මාන උළෙල 2020 (International Business Magazine Awards)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව
වර්ල්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ඩිජිටල් සම්මාන උළෙල 2020 (World Finance Digital Banking Awards)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව සහ People’s Wave යෙදුම ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ජංගම බැංකුකරණ යෙදුම

2019

ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2019 (SLIM-Nielson People's Awards 2019)
 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය සහ වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා
ඒෂියා මනි බැංකු සම්මාන උළෙල 2019 (Asiamoney Best Bank Awards 2019)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව
ඒෂියන් බෑන්කර් පුද්ගල කේන්ද්රිtය මූල්යS සේවා විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2019 (Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards 2019)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල් බැංකුව, ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පුද්ගල කේන්ද්රිිය බැංකුව, ආසියා පැසිෆික්, මැද පෙරදිග හා අප්රිහකාව කලාපවල අතිශයින්ම වැඩිදියුණු වූ පුද්ගල කේන්ද්රිිය බැංකුව, People’s Wave යෙදුම හොඳම ඩිජිටල් සන්නාම මුලපිරීම, යෙදුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය, People’s Wave යෙදුම හොඳම ජංගම දුරකථන බැංකු ගනුදෙනු මුලපිරීම, යෙදුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය
ජාත්‍යන්තර බැංකු හා මුල්‍ය සම්මාන (Global Banking and Finance Awards 2019)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආයෝජන බැංකු ඒකකය - ආයෝජන බැංකු ඒකකය
ලංකා පේ ටෙක්නොවේෂන් සම්මාන උළෙල (Lanka Pay Technovation Award 2018)
 • ජනප්‍රියම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් නිපැයුම සඳහා වන රන් සම්මානය - People’s Wave
 • Best Common ATM Acquirer of the Year රන් සම්මානය
 • මුල්‍ය අන්තර්ගෘහිතතාවය සඳහා වසරේ බැංකුව
 • අන්තර් බැංකු ගෙවීම් සඳහා විශිෂ්ටතාවය සඳහා සමස්ත ජයග්රා හකයා - කුසලතා සම්මානය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වෙළඳ සේවා වැඩසටහන් සම්මාන උළෙල 2019(ADB TFP Awards 2019)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී හවුල්කාර බැංකුව
ද බෑන්කර් සඟරාවේ විසින් ලොව හොඳම බැංකු 1000 අතරට නම් කිරීම : (The Banker Magazine)

2018

ද යුරෝපියන් ගෝලීය බැංකුකරණ සහ මූල්යa සම්මාන උළෙල 2018 (The European Global Banking and Finance Awards 2018)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම බැංකුව හා ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ආයතනික බැංකු සේවාව
ඒෂියන් බෑන්කර් මුල්‍ය තාක්ෂණ නාවෝත්පාදන සම්මාන උළෙල 2018 (Asian Banker Financial Technology Innovation Awards 2018)
 • ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ විශිෂ්ටතම ශාඛා ඩිජිටල්කරණ, යෙදවුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2018 (National Business Excellence Awards 2018)

 • දේශිය වෙළඳපල වපසරිය අංශයේ ජයග්‍රාහික සහ බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රයේ දෙවැනි ස්ථානය
ලංකා පේ ටෙක්නොවේෂන් සම්මාන 2018 (Lanka Pay Technovation Award 2018)
 • වසරේ විශිෂ්ටතම ගනුදෙනුකාර සේවා සැපයීම සඳහා වන වසරේ බැංකුව – ජයග්‍රාහක සහ ජනප්‍රියතම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් නිමැයුම සඳහා වන දෙවැනි ස්ථානය – පීපල්ස් වේව්
 • එක්සත් රාජධානියේ බෑන්කර් සඟරා ශ්‍රේණිගත කීරීම
 • ලොව විශිෂ්ටතම 25 වැනි බැංකුව සහ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ 5 වැනි විශිෂ්ටතම බැංකුව
ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2018 (SLIM-Nielson People's Awards 2018)
 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය සහ වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා
ස්ලිම් වෙළඳනාම විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2018 (SLIM Brand Excellence 2018)
 • විශිෂ්ටතම සේවා සන්නාමය (රිදී) - YES

2017

World Finance Banking සම්මාන
 • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුකරණ සමූහ ව්‍යාපාරය - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය
 • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ වඩාත්ම තිරසාර බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය
SLIM සම්මාන
 • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම සේවා සන්නාමය' ලෙස ඇගයීමට ලක්වීම
 • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකු සේවා සම්පාදකයා' සම්මානය
ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටත්ව සම්මාන
 • බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ 'ජයග්‍රාහකයා' බවට පත්වීම
 • පාරිසරික තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක්
European Global Banking and Finance සම්මාන උළෙල
 • වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව
SLIM Brand Excellence සම්මාන 2017
 • 'YES' ඉතුරුම් ගිණුම සඳහා ලෝකඩ සම්මාන
top