වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2021 බැංකු නිවාඩු

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ජනවාරි

ජනවාරි 14 බ්‍රහස්පතින්දා 

දෙමළ තෙපොන්ගල් දිනය

ජනවාරි 28 බ්‍රහස්පතින්දා 

දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

පෙබරවාරි

පෙබරවාරි 04 අඟහරුවාදා

ජාතික නිදහස් දිනය

පෙබරවාරි 26 සිකුරාදා

නවම් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

 

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මාර්තු

මාර්තු 11 බ්‍රහස්පතින්දා 

මහා සිවරාත්‍රි දිනය

මාර්තු 28 ඉරිදා 

මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අප්‍රේල්

අප්‍රේල් 02 සිකුරාදා

මහ සිකුරාදා දිනය

 

අප්‍රේල් 13 අඟහරුවාදා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය

අප්‍රේල් 14 බදාදා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය

අප්‍රේල් 26 සදුදා

බක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

අප්‍රේල් 30 සිකුරාදා

දින බාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (ලෝක කම්කරු දිනය සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති බැවින්)

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මැයි

මැයි 01 සෙනසුරාදා

ලෝක කම්කරු දිනය

මැයි 14 සිකුරාදා

ඊදුල් පීතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය)

මැයි 26 බදාදා

වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

මැයි 27 බ්‍රහස්පතින්දා

 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනට පසු දින

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

 

 

X

ජූනි

ජූනි 24 බ්‍රහස්පතින්දා

පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ජූලි

ජූලි 21 බදාදා

ඊදුල් අල්හා (හජ්ජී උත්සව දිනය)

ජූලි 23 සිකුරාදා

ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අගෝස්තු

අගොස්තු 22 ඉරිදා 

නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

සැප්තැම්බර්

සැප්තැම්බර් 20 සදුදා 

බිනර පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ඔක්තොම්බර්

ඔක්තොම්බර් 19 අඟහරුවාදා 

මිලා-දුන්-නබි (නබි නායක තුමාගේ උපන්දිනය)

ඔක්තොම්බර් 20 බදාදා

වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

නොවැම්බර්

නොවැම්බර් 04 බ්‍රහස්පතින්දා

දීපාවලී උත්සව දිනය

නොවැම්බර් 18 බ්‍රහස්පතින්දා

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

දෙසැම්බර්

දෙසැම්බර් 18 සෙනසුරාදා 

උදුවප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

දෙසැම්බර් 24 සිකුරාදා

දින බාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (නත්තල් උත්සව  දිනය සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති බැවින්)

දෙසැම්බර් 25 සෙනසුරාදා 

නත්තල් උත්සව දිනය

 

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

top