වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2022 බැංකු නිවාඩු

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ජනවාරි

ජනවාරි 14 සිකුරාදා  

දෙමළ තෙපොන්ගල් දිනය

ජනවාරි 17 සදුදා  

දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

පෙබරවාරි

පෙබරවාරි 04 සිකුරාදා

ජාතික නිදහස් දිනය

පෙබරවාරි 16 බදාදා

නවම් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

 

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මාර්තු

මාර්තු 11 අගහරුවදා  

මහා සිවරාත්‍රි දිනය

මාර්තු 28 බ්‍රහස්පතින්දා  

මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අප්‍රේල්

අප්‍රේල් 13 බදාදා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය

අප්‍රේල් 14 බ්‍රහස්පතින්දා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය

අප්‍රේල් 15 සිකුරාදා

මහ සිකුරාදා දිනය

අප්‍රේල් 16 සෙනසුරාදා

බක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මැයි

මැයි 01 ඉරිදා

ලෝක කම්කරු දිනය

මැයි 02 සදුදා

විශේෂ බැංකු නිවාඩු

මැයි 03 අගහරුවදා

ඊදුල් පීතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය)

මැයි 15 ඉරිදා

වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

මැයි 16 සදුදා

 වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනට පසු දින

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

 

 

X

ජූනි

ජූනි 14 අගහරුවදා

පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ජූලි

ජූලි 10 ඉරිදා

ඊදුල් අල්හා (හජ්ජී උත්සව දිනය)

ජූලි 13 බදාදා

ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අගෝස්තු

අගොස්තු 11 බ්‍රහස්පතින්දා  

නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

සැප්තැම්බර්

සැප්තැම්බර් 10 සෙනසුරාදා  

බිනර පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ඔක්තොම්බර්

ඔක්තොම්බර් 09 ඉරිදා

වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

ඔක්තොම්බර් 09 ඉරිදා

මිලා-දුන්-නබි (නබි නායක තුමාගේ උපන්දිනය)

ඔක්තොම්බර් 10 සදුදා

විශේෂ බැංකු නිවාඩු

ඔක්තොම්බර් 24 සදුදා

දීපාවලී උත්සව දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

නොවැම්බර්

නොවැම්බර් 07 සදුදා

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

දෙසැම්බර්

දෙසැම්බර් 07 බදාදා  

උදුවප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

දෙසැම්බර් 25 ඉරිදා

නත්තල් උත්සව දිනය

දෙසැම්බර් 26 සදුදා  

විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

top