වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2020 බැංකු නිවාඩු

2018 Bank Holidays

Bank Holidays

X

ජනවාරි

ජනවාරි 10 සිකුරාදා

දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

ජනවාරි 15 බදාදා

දෙමළ තෙපොන්ගල් දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

පෙබරවාරි

පෙබරවාරි 04 අඟහරුවාදා

ජාතික නිදහස් දිනය

පෙබරවාරි 08 සෙනසුරාදා

නවම් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

පෙබරවාරි 21 සිකුරාදා

මහා සිවරාත්‍රි දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මාර්තු

මාර්තු 09 සදුදා

මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අප්‍රේල්

අප්‍රේල් 07 අඟහරුවාදා

බක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

අප්‍රේල් 10 සිකුරාදා

මහ සිකුරාදා දිනය

අප්‍රේල් 12 ඉරිදා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය

අප්‍රේල් 13 සදුදා

සිංහල​ සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය

අප්‍රේල් 14 අඟහරුවාදා

විශේෂ බැංකු නිවාඩු

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

මැයි

මැයි 01 සිකුරාදා

ලෝක කම්කරු දිනය

මැයි 07 බ්‍රහස්පතින්දා 

වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

මැයි 08 සිකුරාදා

වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනට පසු දින

මැයි 25 සදුදා

ඊදුල් පීතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය)

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ජූනි

ජූනි 05 සිකුරාදා

පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ජූලි

ජූලි 04 සෙනසුරාදා

ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

අගෝස්තු

අගොස්තු 01 සෙනසුරාදා

ඊදුල් අල්හා (හජ්ජී උත්සව දිනය)

අගොස්තු 03 සදුදා

නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

සැප්තැම්බර්

සැප්තැම්බර් 01 අඟහරුවාදා

බිනර පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

ඔක්තොම්බර්

ඔක්තොම්බර් 01 බ්‍රහස්පතින්දා

අධි වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

ඔක්තොම්බර් 30 සිකුරාදා 

මිලා-දුන්-නබි (නබි නායක තුමාගේ උපන්දිනය)

ඔක්තොම්බර් 30 සිකුරාදා

වප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

නොවැම්බර්

නොවැම්බර් 14 සෙනසුරාදා 

දීපාවලී උත්සව දිනය

නොවැම්බර් 29 ඉරිදා

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

X

දෙසැම්බර්

දෙසැම්බර් 25 සිකුරාදා

නත්තල් උත්සව දිනය

දෙසැම්බර් 29 අඟහරුවාදා

උදුවප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු  නිවාඩු දිනයන් වේ.

top