වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත
    • ඔබේ ආයෝජන මත 100% ආරක්ෂාවක්
    • ආමුඛ ප්‍රේෂණ මුදල් නොමිලේ ගිණුමට බැර කෙරේ.
top