වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ශාඛා හා සේවා මධස්ථාන

ඔබගේ සියලුම බැංකු කටයුතු සඳහා.

පහසු ස්ථානයක් - ඔබ ළඟම ඇති මහජන බැංකු ශාඛා හෝ සේවා මධස්ථාන සොයා ගන්න

NEAR ME
BY LOCATION
Map View
List View
  Search for address
  Search for objects
  Opened today 8.30 a.m - 5.00 p.m.

  Opened today 8.30 a.m - 5.00 p.m.

  Attched Service Center

  top