වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

  • ප්‍ර​ධාන කාර්යාලය
  • වාණිජ බැංකුකරණ සේවා
  • වෙළඳ සේවා
  • ආයතනික බැංකුකරණය සහ අක්වෙරළ බැංකු ඒකකය
  • භාණ්ඩාගාර සේවා
  • විදේශිය පාරිභෝගික සේවා
  • දේපළ
  • මහජන බැංකු කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානය
  • Share Your Feedback's

තැපැල් ලිපිනය

අංක 75, ශ්‍රිමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත,

කොළඹ 2, ශ්‍රි ලංකාව.

info@peoplesbank.lk

ස්විෆ්ට් කේතය: PSBKLKLX

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය: 1961

විදේශීය දුරකථන ඇමතුම් අංකය:+94 112 031 001

+94 11 2481481

වාණිජ ණය

වාණිජ ණය ඒකකය

ප්‍රධාන කාර්යාලය - 9 වන මහල

අංක 75, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත,

කොළඹ 02.

+94 11 2385469, +94 11 2473293, +94 11 2473569

+94 11 2334262

cmcc2@peoplesbank.lk

T.D.DE Z. ගුණවර්ධන මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යවසායක බැංකු කටයුතු

+94 11 2334271

+94 11 2473341

tdguna@peoplesbank.lk

ආයතනික බැංකුකරණය සහ
අක්වෙරළ බැංකු ඒකකය

මහජන බැංකුව ප්‍රධාන කාර්යාලය,
11 වන මහල,

අංක 75, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02.

පොදු අංක

+94 11 2327841-6

+94 11 2446316-19

+94 11 2481481

cbdunit1@peoplesbank.lk

smcc3@peoplesbank.lk

fcbu@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී -
වෙළඳ සේවා

+94 11 2384733

+94 11 2380724

kumarasiri@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන කළමනාකාර -
වෙළඳ සේවා

+94 11 2334273

+94 11 2328180

kamalas@peoplesbank.lk

ජ්‍යේෂ්ඨ​ කළමනාකාර –
වෙළඳ සේවා

+94 11 2331887

+94 11 2422384

ashokn@peoplesbank.lk

ආනයන - පාරිභෝගික සේවා

+94 11 2326280

+94 11 2334263

pbcbdcs@peoplesbank.lk

ආනයන​ ණය සහ
නැව් ඇපකර

+94 11 2332752

+94 11 2332752

pbcbdils@peoplesbank.lk

අපනයන පාරිභෝගික
සේවා සහ ප්‍රේෂණ

+94 11 2334280

+94 11 2334263

ecscbd@peoplesbank.lk

ජංගම ගිණුම්

+94 11 2334275

+94 11 2433136

mgrca@peoplesbank.lk

භාණ්ඩාගාර සහ ආයෝජන
බැංකුකරණ ප්‍රධානී

ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා,

+94 11 2206782

+94 11 2458861

clivef@peoplesbank.lk

ආයෝජන බැංකුකරණ ඒකකය

සම්බන්ධීකරණ පුද්ගලයින්: ලක්මාල් සහ ට්‍රිමාලි

+94 11 2206795,
+94 11 2206787

+94 11 2458842

lakmal@peoplesbank.lk,

trimalie@peoplesbank.lk

ප්‍රාථ​මික අලෙවිකරු ඒකකය

සම්බන්ධතා පුද්ගලයින්: සුරන්ජිත්, අනුෂ්කි සහ රිවිදු

+94 11 2206761,
+94 11 2206763 ,
+94 11 2206783

+94 11 2433127

suranjit@peoplesbank.lk,

rivinduf@peoplesbank.lk,

anushkiw@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී

ෂමීලා ලොකු කළුගේ මිය,

+94 11 2206762

+94 11 2458842

shameela@peoplesbank.lk

FX Desk

පොදු : +94 11 2458946,
+94 11 2458913

පොදු : +94 11 2206754,
+94 11 2206755,
+94 11 2206756,
+94 11 2206757,
+94 11 2206759,
+94 11 2206768,
+94 11 2206769

+94 11 2458842

සම්බන්ධීකාරක: ශමීල, විනීතා,

ගයාන්, චන්දන, දේශානි සහ ඕෂධ

treasury@peoplesbank.lk

Money Desk

පොදු : +94 11 2458964,
+94 11 2458926 ,
+94 11 2458965

පොදු : +94 11 2206760,
+94 11 2206764,
+94 11 2206766 ,
+94 11 2206767

+94 11 2458842

සම්බන්ධීකාරකවරු: ඉරෝෂි, නිරංගා සහ කෞශල්‍යා

treasury@peoplesbank.lk

විදේශිය පාරිභෝගික සේවා

නො.59 ,ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත,

කොළඹ 10, ශ්‍රි ලංකාව.

පොදු : +94 11 2332746,
+94 11 2334278 ,
+94 11 2446409

ස්විෆ්ට් කේතය: PSBKLKLX

ටෙලික්ස්: 21486 PBFMS CE

NRFC දෙපාර්තමේන්තුව

+94 11 2332745,
+94 11 5838457,
+94 11 5338459

+94 11 2437622

nrfc@peoplesbank.lk

සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව

+94 11 2433140

+94 11 2332753

travel@peoplesbank.lk

අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණය සහ
විමසීම් දෙපාර්තමේන්තුව

+94 11 2438395,
+94 11 2437986 ,
+94 11 2437040

+94 11 2326427,
+94 11 2437983

teletran@peoplesbank.lk,

ocsremit@peoplesbank.lk

තැපැල් ලිපිනය

+94 11 481613/ +94 11 481624

+94 11 436947

dumindav@peoplesbank.lk

සාමාන්‍ය තොරතුරු සහ විකුණුම්:

ඒ.යූ.ඒ. අන්සාර් මහතා

+94 11 2481613

දුමින්ද විතාන මහතා

+94 11 2481604

තැපැල් ලිපිනය

2 වන මහල, අංක 1161,

මරදාන පාර,

කොළඹ 08.

+94 11 2490490

+94 11 2169029, 23

card@peoplesbank.lk

top