වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

අපගේ ආයතනික බැංකු සේවා මගින් ව්‍යාපාරික අංශයට අවශ්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් රාශියක් පිරිනමනු ලබයි. අපගේ සේවාදායකයන් අතරට දේශීය හා විදේශීය පෞද්ගලික සමාගම් මෙන්ම ක්ෂේත්‍ර රාශියකට අදාළ රජයේ ආයතනද ඇතුළත් වී ඇත.

 

මෙම සියලු සමාගම් හා ආයතන සඳහා අප සේවය සලසන්නේ දීර්ඝකාලීනව සමීප සම්බන්ධතා ගොඩනංවා ගනිමිනි. මේ ඔස්සේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ පටන් ව්‍යාපෘති මූල්‍ය සම්පාදනය, වෙළඳ කටයුතු සඳහා මූල්‍ය සම්පාදනය, ව්‍යුහාත්මක විසඳුම්, සාමූහික ණය, ආයතනික මූල්‍ය සේවා සහ අපගේ ආයෝජන බැංකුකරණ අංශය ඔස්සේ ප්‍රාග්ධන හා ණය සම්පාදනය වැනි සේවාවන් රැසක් අපගේ සේවාදායකයන් වෙත හිමි වේ.

 

සම්බන්ධතා තොරතුරු

ආයතනික ණය සේවා

top