වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

Current Account Buisness

ණය පහසුකම් ලබාගැනීමේදී ප්‍රමුකත්වය

අවම සේවා හා වෙනත් අදාළ ගාස්තු

ස්වයං බැංකුකරණයේ පහසුව අත්විඳින්න

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
  විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
  • ඕනෑම ශාඛාවකින් ක්ෂණිකව චෙක්පත් මුදල් කරගැනීමේ හැකියාව

  • චෙක්පත් ඉක්මනින් නිෂ්කාශනය වීම

  • ගිණුම් හිමියාටම අනන්‍ය වූ චෙක්පොතක්

  • බැංකු අයිරා පහසුකම් සඳහා අයදුම් කිරීමේ හැකියාව

  • ස්වයං සේවා බැංකුකරණය, ජංගම දුරකථන බැංකුකරණය, අන්තර්ජාල හා දුරකථන බැංකු සේවා

top