වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

Current Account Personal

අවශ්‍යතාවය පරිදි සැකසු චෙක් පොත්

ඕනෑම ශාඛාවකින් ඉක්මණින් චෙක් පත් මුදල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව

චෙක් පත් ඉක්මණින් උපලද්ධි වීම

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
  විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
  • මුදල් තැන්පත් කිරීමේ යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සතියේ සෑම දිනකම පැය 24 පුරා මුදල් තැන්පත් කිරීමේ හැකියාව

  • ස්වයං සේවා බැංකුකරණය, ජංගම දුරකථන බැංකුකරණය, අන්තර්ජාල හා දුරකථන බැංකු සේවා

  • අවම ගාස්තු (සේවා ගාස්තු සහ වෙනත් අදාළ ගාස්තු)

  • ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වලංගු ඩෙබිට් කාඩ්පතක්

  • ණය පහසුකම් ලබාගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාව

top