වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

Debit Cards

ලොව පුරා ATM යන්ත්‍ර මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවකින් සහ මෙරටදී ATM යන්ත්‍ර 300 කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ඕනෑම දිනයක, ඕනෑම වේලාවක මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව

ලොව පුරා අලෙවිසැල් මිලියන 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමග ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
  විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
  • ලොව පුරා ATM යන්ත්‍ර මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවකින් ඕනෑම දිනයක, ඕනෑම වේලාවක මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව
  • හර කාඩ්පත මගින් දිනකට ATM යන්ත්‍ර මගින් ලබා ගත හැකි උපරිම මුදල - රු. 200,000.00
  • හර කාඩ්පත මගින් දිනකට POS යන්ත්‍ර මගින් කල හැකි උපරිම මිලදී ගැනීම් වටිනාකම - රු. 300,000.00
   (විදේශ මුදල් ගණුදෙනු වලදී පරිවර්ථිත වටිනාකම සදහා ඉහත සිමාවන් අදාල වේ)
top