වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් ණය යෝජනා
කප්රුක ආයෝජන ණය යෝජනා ක්‍රමය (පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සමග එක්වී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන)

කප්රුක ආයෝජන ණය යෝජනා ක්‍රමය යනු පොල් වගා බිම් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන ප්‍රාග්ධනය සැපයීමට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ මහජන බැංකුව එක්වී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රමයකි. මේ යටතේ සංවර්ධන කාණ්ඩ 10 ක් ඔස්සේ පොල් වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහය සහ තාක්ෂණික උපදේශන සේවා සපයනු ලැබේ. පොල් වගාබිම් සමස්ත වගාබිම් ඒකක ලෙස සංවර්ධනය කරමින් වැඩි නිෂ්පාදනයක් හා ඵලදායීතාවක් සඳහා සමෝධානික වගා ක්‍රම භාවිතයට වගාකරුවන් යොමු කරවීම මෙම ණය ක්‍රමයේ මූලික අරමුණක් වේ.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාත
  වාර්ෂිකව 8%
 • උපරිම ණය මුදල
  රු. මිලියන 2
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 12 ක උපරිම සහන කාලයකට යටත්ව වසර 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  බැංකුව පිළිගන්නා ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක් සහ චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකසක්
 • ණය ලබාදෙන අංශ
 • අලුතින් පොල් වගා කිරීම සහ අතුරු වගාව
 • පොල් නැවත වගාව සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාබිම් පුනරුත්ථාපනය සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාව හා සම්බන්ධ විශේෂ ව්‍යාපෘති
 • පොල් පමණක් වගා කිරීම
 • වෑස්සුම් ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • ජලනල ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • පොල් අතුරු වගාව සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රසූත්‍ර
 • තවාන් ඇතිකිරීම
 • පොල් වගාබිම් වල ගවයින්, බැටළුවන්, එළුවන් ඇතිකිරීම
සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය

සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය යනු කෘෂිකර්මය, සත්ත්ව පාලනය සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් ලබාදීමට හඳුන්වා දුන් විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයකි.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාතය
  8%
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  රු. 25,000,000
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 6 ක සහන කාලයක් සමගින් අවුරුදු 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • ණය ලබාදෙන ක්‍රියාකාරකම්
 • නව කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ව්‍යාපෘති, සේවාවන් වැනි ආදායම් උපයන ක්‍රියාකාරකම්, කුඩා පරිමාණ සංචාරක සේවා, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදීගැනීම
 • ඉහත කාණ්ඩ වලට අයත්, නව ව්‍යාපාර, නිර්මාණශීලී ව්‍යාපාර මෙන්ම ස්වභාවික විපත් නිසා හානි වූ ව්‍යාපාර සඳහා ණය දෙනු ලැබේ.
 • වාහන හා ඉඩම් මිලදීගැනීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, වී මෝල්, රථවාහන අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය දෙනු නොලැබේ.
ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් නොමැති ණය යෝජනා
People's Fast Loans ණය යෝජනා ක්‍රමය

ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමේදී මතුවන සියලු වියහියදම් දැරීම විටෙකදී දුෂ්කර වීමට පුළුවන. එවැනි අවස්ථාවකදී ව්‍යවසායකයන්ට අඩු පොලී අනුපාත යටතේ ණයක් ලබාගත හැකි නම් එය මහත් සහනයකි. People's Fast Loans ණය ක්‍රමය සැලසුම් කර ඇත්තේ ඒ වෙනුවෙනි. තම සැලසුම් සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කරමින් ලාභ ලැබීම සඳහා මෙම ක්‍රමය ඔවුන්ට උපකාරී වෙයි.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර
  කෘෂිකර්මය, කෘෂි ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා, සත්ත්ව පාලනය, කුඩා කර්මාන්ත, වෙනත් අදායම් උපයන නිෂ්පාදන හා සේවාවන්
 • සුදුසුකම්
  ලාභ ලබන ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හෝ මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාරයක් අවම වශයෙන් මාස 12 ක කාලයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති පුද්ගලයෙකු විය යුතු ය.
 • පොලී අනුපාතය
  නම්‍යශීලී සහ තරගකාරී පොලී අනුපාත
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  උපරිම අවුරුදු 3 ත් 5 ත් අතර
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • උපරිම හා අවම ණය මුදල්
 • ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර- රු. 250,000 දක්වා (අවමය රු. 25,000 කි)
 • කුඩා ව්‍යාපාර - රු. 2,000,000 දක්වා
 • මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර - රු. 20,000,000 දක්වා
 • ණය ලබාගන්නා පුද්ගලයාගේ ප්‍රාග්ධන දායකත්වය
  • රු. 100,000 දක්වා ණය සඳහා 10%
  • රු. 100,00 ට වැඩි ණය සඳහා 25%
 • සමස්ත ආයෝජනයෙන් 50% ක දායකත්වයක් ලබාදිය හැකි ආරම්භක ව්‍යවසායකයන්ට ණය සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.
 • අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 18 ත් 65 ත් අතර වයසේ පසුවිය යුතු අතර තම ව්‍යාපාරය හෝ පදිංචිය බැංකුවේ ශාඛාවක් පවතින හෝ එහි සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශයක පවතින අය විය යුතු ය.
 • කිසිදු මූල්‍ය ආයතනයකට කළ යුතු ගෙවීම් පැහැර හැර සිටින අය නොවිය යුතු ය.
අස්වනු මිලදීගැනීම් ණය

වී මිලට ගැනීම සඳහා වී මෝල් හිමියන්ට සහ වී මිලදීගන්නා ව්‍යාපාරිකයන්ට අත්වැලක් වීම සඳහා මෙම ණය ක්‍රමය හඳුන්වා දී තිබේ. සහල් සැපයුම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට සහ කාර්යක්ෂම ලෙස වී මෝල් පවත්වාගෙන යාමට එය උපකාරී වෙයි.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර
  වී මිලට ගැනීම සඳහා වී මෝල් හිමියන්ට සහ වී මිලදීගන්නා ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙම ණය ලබාගත හැක.
 • පොලී අනුපාත
  නම්‍යශීලී සහ තරගකාරී පොලී අනුපාත
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  උපරිම දින 180 ක්
 • උපරිම හා අවම ණය මුදල්
 • උපරිම සීමාවක් නැත.
 • සහල් හෝ ධනය තොගයේ මුළු වටිනාකමින් 75% නොඉක්මවිය යුතු ය.
 • ඇප
 • බැංකුවට පිළිගත හැකි ආකාරයේ ප්‍රමාණවත් ආදායමක්, වත්කම්, මූල්‍ය තත්ත්වයක් තිබිය යුතු අතර අදාළ ධාන්‍ය තොගය ඇප ලෙස තැබිය යුතු ය.

  Or

 • බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඇප
රන් අස්වැන්න ණය යෝජනා ක්‍රමය

වගා කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාව නැංවීම සහ ඒවා වාණිජකරණය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, විශේෂ ණය ක්‍රමයක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දී තිබේ. නව තාක්ෂණය සහ නව වගා ක්‍රම භාවිතය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සැපයීමට මෙහිදී ප්‍රමුඛත්වය හිමිවනු ඇත.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුදුසුකම්
  වලංගු ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියක් යටතේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදුකරන්නෙකු විය යුතු ය.
 • ණයකරුගේ ප්‍රාග්ධන දායකත්වය
  ව්‍යපෘතියට අදාළ ඇස්තමේන්තුගත වියදමෙන් 25% ක්
 • පොලී අනුපාතය
  6.54%
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  • උපරිම අවුරුදු 5
  • කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා - උපරිම අවුරුදු 2
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • උපරිම හා අවම ණය මුදල්
 • කුඩා පරිමාණ ගොවීන් හා වැවිලි සමාගම් - උපරිම රු. මිලියන 5
 • කෘෂි සැකසුම් - උපරිම රු. මිලියන 300
 • වාණිජ මට්ටමේ වැවිලි කටයුතු - උපරිම රු. මිලියන 750
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර
 • වී, පලතුරු, එළවලු, ධාන්‍ය, මල් සහ පැළ වගාව සම්බන්ධ නව ක්‍රමවේද භාවිතය
 • කුකුළු පාලනය සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය අභිජනනයට අදාළ බීජ ජනනාගාර
 • මල් තවාන්
 • විසිතුරු මසුන් සම්බන්ධ කටයුතු
 • අධි තාක්ෂණික ජල සම්පාදන ක්‍රම
 • කෘෂි සැකසුම් කටයුතු
 • සයිලේජ ගබඩා ඉදිකිරීම සඳහා කරනු ලබන ආයෝජනයන්
 • වී මෝල් ඉදිකිරීම
 • උපකරණ මිලයට ගැනීම
 • යන්ත්‍ර සහ උපකරණ මිලට ගැනීම
top