වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

2017

Jan / Mar 2017

2016

Oct / Dec 2016

Jul / Sep 2016

Apr / Jun 2016

Jan / Mar 2016

2015

Oct / Dec 2015

Jul / Sep 2015

Apr / Mar 2015

Jan / Mar 2015

2014

Oct / Nov 2014

Aug / Sep 2014

Jun / Jul 2014

Apr / May 2014

Feb / Mar 2014

Dec 2013 / Jan 2014

2013

Aug / Nov 2013

Jun / Jul 2013

Apr / May 2013

Feb / Mar 2013

Dec 2012 / Jan 2013

2012

Oct / Nov 2012

Apr / May 2012

Feb / Mar 2012

Dec 2011 / Jan 2012

2011

Oct / Nov 2011

Aug / Sep 2011

Jun / Jul 2011

Apr / May 2011

Feb / Mar 2011

Dec 2010 / Jan 2011

2010

Oct / Nov 2010

Aug / Sep 2010

Jun / Jul 2010

Apr / May 2010

Feb / Mar 2010

Dec 2009 / Jan 2010

2009

Oct / Nov 2009

Aug / Sep 2009

Jun / Jul 2009

Apr / May 2009

Feb / Mar 2009

Jan 2009

2008

Jun / Jul 2008

top