වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ඔබගේ අදහස් හා ප්‍රතිචාර අපට ඉතාමත් වැදගත් ය.

ඔබ දැනටමත් මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?*

*හිස්තැන් පිරවිය යුතුයි.

විස්තර* (උපරිම අකුරු ගණන - 1,000)

*හිස්තැන් පිරවිය යුතුයි.

විස්තර* (උපරිම අකුරු ගණන - 1,000)

top