වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

විදේශ මුදල් තැන්පතු අනුපාත
ඉතුරුම්
මුදල් වර්ගය අනුපාතය
ඇමරිකානු ඩොලර් - United States Dollars (USD) 2.00 %
මහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් - Great Britain Pounds (GBP) 1.00 %
යූරෝ- Euro (EUR) 0.40 %
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් Australian Dollars (AUD) 1.75 %
කැනේඩියානු ඩොලර් - Canadian Dollars (CAD) 0.50 %
ස්විස් ෆ්‍රෑන්ක්- Swiss Francs (CHF) 0.00 %
සිංගප්පූරු ඩොලර් - Singapore Dollars (SGD) 0.25 %
ස්ථාවර තැන්පතු
කාලසීමාව USD පොලිය % GBP පොලිය % EUR පොලිය % AUD පොලිය % CAD පොලිය %
මාස 1 4.88 2.50 2.50 2.50 1.90
මාස 3 4.90 3.00 3.00 3.00 1.95
මාස 6 4.93 3.50 3.50 3.50 2.15
මාස 12 5.00 4.00 4.00 4.00 2.25
මාස 12
(පොලිය මාසිකව ගෙවනු ලැබේ) වාර්ෂික පොලී අනුපාතය
4.88 3.90 3.90 3.90 2.20

ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000 හෝ ඊට වැඩි සහ වෙනත් නම්කළ මුදල් වර්ගයකින් ඊට සමාන මුදලක් තැන්පත් කිරීමේදී විශේෂ අනුපාත ලබාගැනීම සඳහා ශාඛා කළමනාකරු/ විදේශ පාරිභෝගික සේවා ඒකකය අමතන්න.

විනිමය අනුපාත

එක් රටක භාවිතා වන මුදල් වර්ගයක වටිනාකම වෙනත් රටක මුදල් වර්ගයකින් දැක්වීම විනිමය අනුපාත ලෙස හැඳින්වේ. එක් රටක මුදල් වෙනත් රටක මුදල් වලට හුවමාරු කළ හැකි වටිනාකම දැක්වෙනුයේ මෙම දර්ශක මගිනි. උදාහරණයක් ලෙස යෙන් එකකට සාපේක්ෂව යූරෝ එකක අනුපාතය ඉහළ මට්ටමේ පවතින විට යෙන් එකක සාපේක්ෂ වටිනාකම අඩු ලෙස සැලකේ.

 

* සියලුම විකුණුම් අනුපාත අදාළ වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 100 ට අඩු හෝ වෙනත් මුදල් වල ඊට සමාන ගනුදෙනුවලට ය

 

දර්ශක විනිමය අනුපාත 2021-10-25 දින 01:15:16 PM වන විට

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
               
එ.අ.එ. රාජ්‍ය ඩිරාම් 49.1858 55.7464 0 55.1999 54.1068 55.1999
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 143.1153 153.7778 145.5385 152.8606 146.8602 152.8606
කැනේඩියානු ඩොලර් 152.4011 165.4437 158.4747 165.0312 159.8333 165.0312
ස්විස් ෆ්‍රෑන්ක් 206.6783 222.7593 214.1252 222.2038 215.852 222.2038
ඩෙන්මාර්ක් ක්‍රෝනර් 29.0201 32.0822 0 32.0022 30.8397 32.0022
යූරෝ 224.9647 239.0462 228.7504 237.6204 229.4387 237.6204
මහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 265.0543 281.6826 270.7661 280.4207 271.9901 280.4207
හොංකොං ඩොලර් 23.922 26.2634 0 26.1979 25.449 26.1979
ජපන් යෙන් 1.6866 1.8133 1.7273 1.7998 1.7406 1.7998
නෝර්වේ ක්‍රෝනර් 22.1877 24.5304 23.6039 24.4692 23.6039 24.4692
නවසීලන්ත ඩොලර් 129.6014 146.8525 141.0244 146.0481 141.0244 146.0481
සවුදි රියාල් 48.0589 54.5924 0 54.0571 52.9867 54.0571
ස්වීඩන් ක්‍රෝනර් 20.8438 23.8592 22.981 23.7997 22.981 23.7997
සිංගප්පූරු ඩොලර් 143.1927 153.0064 147.3176 151.6417 147.3176 151.6417
ඇමරිකානු ඩොලර් 197.2113 202.9984 197.7076 202.9984 198.5016 202.9984
ස්ථානීය හුවමාරු අනුපාත

විදේශ විනිමය එවේලේ ලබාදීමේදී ලැබෙන අනුපාතය මෙනමින් හැඳින්වේ. මෙය 'ආදර්ශ අනුපාත', 'සෘජු අනුපාත' හෝ 'එකවර මිලට ගැනීමේ අනුපාත' ලෙසද හඳුන්වනු ලබයි. විදේශ මුදල් මිලදීගැනීමේදී ගැනුම්කරු ගෙවිය යුතු මුදල මින් නිරූපණය වේ. .

ස්ථානීය හුවමාරු අනුපාත යටතේ එවෙලේම මුදල් ගෙවිය යුතු බව දැක්වුණද විදේශ විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම් සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් සම්මතය වනුයේ දින දෙකක කාලයකි. එම නිසා සාමාන්‍යයෙන් විදේශ විනිමය හුවමාරු ගනුදෙනුව සිදුවූ දිනයට පසු දිනයේ අදාළ ගෙවීම සිදුකරනු ලැබේ.

හුවමාරු

සාම්ප්‍රදායික ලෙස, කල්පිරීම (බැඳුම්කර) වෙනස් කිරීම, නිකුතු වල තත්ත්වය (කොටස් හෝ බැඳුම්කර) වෙනස් කිරීම හෝ ආයෝජන අරමුණු වෙනස් වීම වැනි හේතු නිසා, එක් සුරැකුමක් වෙනත් සුරැකුමකට මාරු කිරීම මෙනමින් හැඳින්වේ. මෑතක සිට මෙම හුවමාරු වලට මුදල් වර්ග හුවමාරු සහ පොලී අනුපාත හුවමාරුද ඇතුළත් වී ඇත.

ඉදිරි මිල

මූලික වෙළඳ ද්‍රව්‍ය, විනිමය, හෝ මූල්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන්, අනාගතයේ නිශ්චිත දිනයකදී ගෙවීම සඳහා විකුණුම්කරු සහ ගැනුම්කරු එකඟ වන මිල මින් අදහස් වේ.

top