වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

විදේශ විනිමය හුවමාරු අනුපාත

2020-12-02 දින 06:02:02 AMවන විට පැවති හුවමාරු අනුපාත

මුදල් වර්ගය සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් හුවමාරු ආනයන බිල්පත්
හුවමාරු අනුපාත මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය
                 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 45.6128 51.6968 0 51.19 50.1763 51.19 52.4697
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 130.5875 140.3166 132.7986 139.4798 134.0046 139.4798 140.3166
කැනේඩියානු ඩොලර් 134.641 146.1637 140.0069 145.7993 141.2071 145.7993 146.1637
ස්විට්සර්ලන්ත ෆ්‍රෑන්ක් 193.7678 208.8443 200.7496 208.3235 202.3685 208.3235 208.8443
ඩෙන්මාර්ක් ක්‍රෝනර් 27.6683 30.5878 0 30.5115 29.4031 30.5115 30.5878
යූරෝ 214.5704 228.0013 218.1812 226.6414 218.8377 226.6414 228.0013
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 238.3198 253.2709 243.4555 252.1363 244.556 252.1363 253.2709
හොංකොං ඩොලර් 22.2461 24.4233 0 24.3624 23.666 24.3624 24.4233
ජපන් යෙන් 1.7034 1.8313 1.7445 1.8177 1.7579 1.8177 1.8313
නෝර්වේ ක්‍රෝනර් 19.4035 21.4522 20.642 21.3987 20.642 21.3987 21.4522
නවසීලන්ත ඩොලර් 118.2031 133.937 128.6215 133.2034 128.6215 133.2034 133.5364
සවුදි රියාල් 44.5701 50.6292 0 50.1329 49.1401 50.1329 51.3862
ස්වීඩන් ක්‍රෝනර් 19.4609 22.2762 21.4563 22.2207 21.4563 22.2207 22.2762
සිංගප්පූරු ඩොලර් 133.3253 142.4628 137.166 141.1921 137.166 141.1921 142.4628
ඇමරිකානු ඩොලර් 182.6447 190.7799 183.1043 189.3315 183.8396 189.3315 190.7515
top