වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

විදේශ විනිමය හුවමාරු අනුපාත

* සියලුම විකුණුම් අනුපාත අදාළ වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 100 ට අඩු හෝ වෙනත් මුදල් වල ඊට සමාන ගනුදෙනුවලට ය

 

2021-10-25 දින 01:22:09 PMවන විට පැවති හුවමාරු අනුපාත

මුදල් වර්ගය සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් හුවමාරු ආනයන බිල්පත්
හුවමාරු අනුපාත මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය මිලදී ගැනීම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය විකුණුම් අනුපාතය
                 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 49.1858 55.7464 0 55.1999 54.1068 55.1999 56.5799
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 143.1153 153.7778 145.5385 152.8606 146.8602 152.8606 153.7778
කැනේඩියානු ඩොලර් 152.4011 165.4437 158.4747 165.0312 159.8333 165.0312 165.4437
ස්විට්සර්ලන්ත ෆ්‍රෑන්ක් 206.6783 222.7593 214.1252 222.2038 215.852 222.2038 222.7593
ඩෙන්මාර්ක් ක්‍රෝනර් 29.0201 32.0822 0 32.0022 30.8397 32.0022 32.0822
යූරෝ 224.9647 239.0462 228.7504 237.6204 229.4387 237.6204 239.0462
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 265.0543 281.6826 270.7661 280.4207 271.9901 280.4207 281.6826
හොංකොං ඩොලර් 23.922 26.2634 0 26.1979 25.449 26.1979 26.2634
ජපන් යෙන් 1.6866 1.8133 1.7273 1.7998 1.7406 1.7998 1.8133
නෝර්වේ ක්‍රෝනර් 22.1877 24.5304 23.6039 24.4692 23.6039 24.4692 24.5304
නවසීලන්ත ඩොලර් 129.6014 146.8525 141.0244 146.0481 141.0244 146.0481 146.4133
සවුදි රියාල් 48.0589 54.5924 0 54.0571 52.9867 54.0571 55.4086
ස්වීඩන් ක්‍රෝනර් 20.8438 23.8592 22.981 23.7997 22.981 23.7997 23.8592
සිංගප්පූරු ඩොලර් 143.1927 153.0064 147.3176 151.6417 147.3176 151.6417 153.0064
ඇමරිකානු ඩොලර් 197.2113 202.9984 197.7076 202.9984 198.5016 202.9984 202.9984
top