වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

සුරැකුම්: පුද්ගල ඇප මත රු.මි.2.0

නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 10ක් දක්වා

පොළී අනුපාතය: 9.0% - 9.5%

ඔබ මහජන බැංකුවේ සේවාවන් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන නම්‍යශීලී ණය කොන්දේසි
    • ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවට ගැළපෙන තරගකාරී පොලී අනුපාත
    • විශේෂ දීමනා හා ප්‍රතිලාභ
top