වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

මහජන බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර ඒකකයේ කොටසක් ලෙස ආයෝජන බැංකුකරණ ඒකකය ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ඒකකය මගින් පහත සඳහා බැංකුකරණ සේවාවන් ලබාගත හැක.

ලබාගත හැකි සේවාවන්

ප්‍රථම කොටස් නිකුතු (Initial Public Offering - IPO)

කිසියම් සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීමට ප්‍රථම වරට මහජනතාවට අවස්ථාව සලසා දීම ප්‍රථම කොටස් නිකුතුවක් ලෙස හැඳින්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවා සිදුකරනු ලබන්නේ කුඩා පරිමාණයේ හෝ ළඟදී ආරම්භ වූ සමාගම් විසින්, තම වර්ධනය සඳහා ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීමේ අරමුණිනි. එහෙත් කොටස් අලෙවි කරන සමාගමක් බවට පත්වීමට කැමැති විශාල ප්‍රමාණයේ පෞද්ගලික සමාගම්ද මෙය සිදුකිරීමට ඉඩ තිබේ.

සමාගම්
හිමිකම් නිකුතුව (Right Issue)

අදාළ සමාගමේ දැනටමතත් කොටස් හිමි අයට, ඔවුන් සතු කොටස් වලට අනුපාතිකව, නිශ්චිත මිලක් යටතේ නව කොටස් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදීම

ණය මූල්‍ය වෙළඳපොළ
ණයකර

සමාගමක් විසින් දීර්ඝකාලීන හා මධ්‍යම කාලීනව මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණයකි.

සමාගම්
 • 2013
 • HDFC Bank PLC
 • 2014
 • Kotagala Plantations PLC
 • People’s Leasing & Finance PLC
 • Pan Asia Banking Corporation
 • Abans PLC
 • 2015
 • Pan Asia Banking Corporation
 • People’s Leasing Finance PLC
 • 2016
 • DFCC Bank
 • Hayleys PLC
 • Seylan Bank PLC
 • Nations Trust Bank
 • People’s Leasing & Finance PLC
භාරකාර සේවා/පහසුකම් නියෝජිත සේවා

මහජන බැංකුව වත්කම් සහිත සුරැකුම්කරණය (Asset Backed Securitizations), හවුල් ණය (Loan syndications), සහ අරමුදල් කළමනාකරණ සේවා (Management of Funds) වැනි භාරකාර සේවා/පහසුකම් නියෝජිත සේවා පිරිනමයි.

වාණිජ පත්‍ර

වාණිජ පත්‍ර යනු සමාගමක් විසින් වෙළඳපොළේ එවකට පවතින පොලී අනුපාත වලට වඩා අඩුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන, සුරක්ෂිත නොවන, කෙටිකාලීන ණය උපකරණයකි.

සුරැකුම්කරණය

අය විය යුතු දේවල් (Receivables) පසුව විවට වෙළඳපොළ තුළ හුවමාරු කළ හැකි සුරැකුම් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සුරැකුම්කරණය නමින් හැඳින්වේ.

සමාගම්
 • People's Leasing & Finance PLC
පොරොන්දු පත්‍ර

එක් පාර්ශ්වයක් (පොරොන්දු පත්‍රය නිකුත් කරන අය) තවත් පාර්ශ්වයකට (පොරොන්දු පත්‍රයේ සඳහන් ගෙවීම ලබන අය) කිසියම් නිශ්චිත මුදලක්, ඉල්ලා සිටිනු ලබන අවස්ථාවක හෝ අනාගතයේ කිසියම් නිශ්චිත දිනයක ගෙවනු ලබන බවට ලබාදෙන ලිඛිත පොරොන්දුවක් සහිත මූල්‍ය උපකරණයකි.

සමාගම්
 • Housing Development and Finance Corporation of Sri Lanka
හවුල් ණය

ණය දෙන්නන් කිහිප දෙනෙකු විසින් කිසියම් ණයක විවිධ කොටස් ලබාදීම මින් අදහස් වේ. ණය ගන්නා පාර්ශ්වයකට ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා විශාල ණයක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී, තනි ණය දෙන පාර්ශ්වයකට එම ණය සැපයීම අපහසු වන්නේ නම් හෝ ණය ගන්නා පාර්ශ්වයේ අවදානම් මට්ටම ඉහළ මට්ටමක පවතින්නේ නම් මෙසේ හවුල් ණය ක්‍රියාවලිය සිදුකෙරේ.

කොටස් වෙළඳපොළ විශ්ලේෂණය

top