වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

සුරැකුම්: දේපළ ඇපය මත (වසර 20ක් දක්වා), ඇපකරුවන් ( මිලියන 01ක් දක්වා)- වසර 7ක උපරිමය තෙක්

නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 20ක් දක්වා)

පොළී අනුපාතය: 9.0% - 10.5%

ඔබ මහජන බැංකුවේ සේවාවන් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • ඔබගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහ තරගකාරී පොලී අනුපාත
    • නිවාස හා ඉඩම් මිලදීගැනීම, නිවාස ඉදිකිරීම සහ නිවාස අලුත්වැඩියාව සඳහා ණය පහසුකම්
top