වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ශ්‍රී ලංකා රුපියල් තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාත

තැන්පතු සඳහා අදාළ වන පොලී අනුපාත (සියලු අනුපාත වාර්ෂික පදනම යටතේ දක්වා ඇත)

ස්ථාවර තැන්පතු (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව කල්පිරීමේදී පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික) මාසික පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික)

** සියලුම ළමා ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සහ දීර්ඝ කරන ලද තැන්පතු සඳහා ඉහත අනුපාතයන්ට වඩා 0.5% ක් වැඩි පොලී අනුපාතයක් හිමි වේ.

සමූපකාර අංශය සඳහා පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව පොලිය (%)
  කල්පිරීමේදී මාසිකව
සමෘද්ධි පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව කල්පිරීමේදී මාසිකව
පරිණත පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 100,000/-)

2022.04.11 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි

** පරිණත ස්ථිර තැන්පත් නිවැවුමෙහි පොලි අනුපාත වයස අවු 55 - 60 ට අතර ගනුදෙනුකරුවන් සදහා **

කාලසීමාව කල්පිරීමේදී මාසිකව

 

** පරිණත ස්ථිර තැන්පත් නිවැවුමෙහි පොලි අනුපාත වයස අවු 60 ට වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සදහා **

කාලසීමාව කල්පිරීමේදී මාසිකව
ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා විශේෂ පොලී අනුපාත (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)

(අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-, උපරිම තැන්පතුව රු. 1,500,000/-)

කාලසීමාව කල්පිරීමේදී මාසිකව

වැඩි විස්තර සදහා ඔබගේ ලගම ඇති ශාඛාව හා සම්බන්ද වන්න.

ඉතුරුම් ගිණුම්

2021.03.10 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි

ගිණුමේ නම පොලී අනුපාතය %
top