වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

මහජන බැංකුවේ ණය ගණකය - වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස සැලසුම් කර ණය අයදුම් කිරීම සඳහා .

මහජන බැංකුව නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවක් වන, ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි ණය ගණකය ඔබ ණය ගැනීමේදී මාසිකව ගෙවීමට සිදුවන වාරිකයේ වටිනාකම පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාදෙමින්, වඩාත් විධිමත් ලෙස සහ ඔබගේ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවට අනුව ණය අයදුම් කිරීමේ හැකියාව ලබාදෙයි. අවශ්‍ය නම් ඔබගේ විමසීම සම්බන්ධ තොරතුරු ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනයට ගෙන්වා ගැනීමේ අවස්ථාවද සලසා දී ඇත.

*Equal Capital repayment + interest calculated on the capital outstanding
*Both interest and capital paid in fixed monthly instalments

මහජන බැංකුවේ ණය ගණකය තුළ ණය වර්ග සහ ඒ පිළිබඳ කෙටි විස්තර ඇතුළත් වේ.

අවම පොලී අනුපාතය:

 

*ඔබගේ සුදුසුකම් අනුව පොලී අනුපාතය වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.

 
මාස අවුරුදු
 
 

ගණනය කරන්න

Your Loan EMI

Rs 68,594

Loan details as specified by you

Loan Amount:

55505006

Loan Tenure:

60

Interest Rate:

 

top