වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ඉහළ ද්‍රවශීලතාවක් සහ ඉතා කෙටි කල්පිරීම් කාලයක් සහිත මූල්‍ය උපකරණ ගනුදෙනු සිදුවනුයේ මුදල් වෙළඳපොළ තුළ ය. දින කිහිපයක සිට වසරකට අඩු කාලයක් දක්වා කල්පිරීම් කාලයන් සහිත කෙටිකාලීන ණය ගැනීම් හා ණය දීම් සඳහා මෙය භාවිතා වේ.

වඩාත්ම සුලබව භාවිතා වන මුදල් වෙළඳපොළ උපකරණ: Repurchase Agreements, Negotiable Certificates of Deposit (CDs), Bankers Acceptances, Treasury Bills, Commercial Paper, Municipal Notes, Federal Funds සහ  Reverse Repurchase Agreements (repo).

 

විශාල පරිමාණයේ තැන්පතු වලට විශේෂ පොලී අනුපාත සඳහා භාණ්ඩාගාරය අමතන්න.

 

ප්‍රතික්‍රය ගිවිසුම (ණය ගන්නා පාර්ශ්වය)

ප්‍රතික්‍රය ගිවිසුමක් යනු සුරැකුම්පත් හිමියකු අනාගතයේ නිශ්චිත දිනයකදී ස්ථාවර මිලකට නැවත මිලදීගැනීමේ එකඟතාවක් මත තම සුරැකුම්පත් ආයෝජකයෙකු වෙත අලෙවි කිරීමයි. ඒ අනුව සුරැකුම්පත් 'විකුණුම්කරු' අදාළ ගිවිසුමේ කාලසීමාවට 'ගැනුම්කරු' වෙතින් මුදල් ණයට ගන්නා අතර 'ණයදෙන්නාට' ඒ වෙනුවෙන් හානිපූරණය වන පරිදි මෙම ගිවිසුමේ වගන්ති සැලසුම් කර තිබේ.

ප්‍රතිවර්තී ප්‍රතික්‍රය ගිවිසුම (ණය දෙන පාර්ශ්වය)

මෙහිදී ආයෝජකයා සුරැකුම්පත් හිමියා වෙතින් සුරැකුම් මිලදීගන්නා අතර ඒවා අනාගතයේ නිශ්චිත දිනයක ස්ථාවර මිලක් යටතේ අලෙවි කිරීමට එකඟ වේ. මෙහිදී 'ගැනුම්කරු' ගිවිසුමට අදාළ කාලසීමාව සඳහා 'විකිණුම්කරු' වෙතින් මුදල් ණයට ගනු ලබයි.

top