වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

OIA
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • ඕනෑම විදේශ මුදල් වර්ගයකින් ගිණුම් පවත්වාගෙන යා හැකිය
    • ආමුඛ ප්‍රේෂණ මුදල් නොමිලේ ගිණුමට බැර කෙරේ.
    • ඔබේ ආයෝජන මත 100% ආරක්ෂාවක්
top