වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

හිතවත් ගනුදෙනුකාරභවතුන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනය

මහජන බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සහ ‘පීපල්ස් වේව්’ මොබයිල් බෑන්කින් පහසුකම ඔබේ පහසුව පිණිස, 50කට අධික ගනුදෙනු ප‍්‍රමාණයක් සිදුකර ගැනීමට හැකි පරිදි වැඩිදියුණු කර ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙමු

එමෙන්ම 2020 නොවැම්බර් 30දා සිට මෙම සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් 25/- සේවා ගාස්තුවක් අයකරන අතර එය මෙරට වාණිජ බැංකුවක් විසින් මෙවැනි සේවාවක් ලබා දීම සදහා අය කරන අවම ගාස්තුවක් බව දන්වා සිටිමු. එමෙන්ම මෙම ගාස්තුව ආරම්භ වන්නේ ලියාපදිංචි දින සිට මාස හයක සහන කාලයකින් පසුව පමණි

top