වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

හිතවත් ගනුදෙනුකාරභවතුන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනය

මහජන බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සහ ‘පීපල්ස් වේව්’ මොබයිල් බෑන්කින් පහසුකම ඔබේ පහසුව පිණිස, 50කට අධික ගනුදෙනු ප‍්‍රමාණයක් සිදුකර ගැනීමට හැකි පරිදි වැඩිදියුණු කර ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙමු. එමෙන්ම 2020 නොවැම්බර් 30දා සිට මෙම සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් 25ක සේවා ගාස්තුවක් අය වන බැව්ද දන්වා සිටිමු. තවද, මෙම සේවා ගාස්තුව අයකරනු ලබන්නේ මෙම පහසුකම සඳහා ලියාපදිංචි වූ දින සිට මාස 06ක සහන කාල පරිච්ෙඡ්දයකින් පසුව බවද සිහිපත් කරනු කැමැත්තෙමු.

top