වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

සුරැකුම්: ඇපකරුවන් මත

නැවත ගෙවීමේ කාලය වසර 8ක් තෙක්

පොළී අනුපාතය: 9.5% - 10.5%

ඔබ මහජන බැංකුවේ සේවාවන් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • ස්ථාවර මාසික ආදායමක් සහිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන්ම සැකසූ සරල ණය යෝජනා ක්‍රමයක්
    • තරගකාරී පොලී අනුපාත
    • විශේෂ දීමනා හා ප්‍රතිලාභ
top