වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

ඔබ මහජන බැංකු ජංගම ගිණුම් හිමියෙක් නොවූවත් ඕනෑම ශාඛාවකින් ඉතා ඉක්මණින් චෙක් පත් මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගැනීමේ හැකියාව

අපගේ මුදල් තැන්පතු කිරීමේ යන්ත්‍ර හරහා දින 365ම පැය 24 පුරාම ස්වයං බැංකුකරණයේ පහසුව අත්විඳින්න

අවශ්‍යතාවය පරිදි සැකසු චෙක් පොත්

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • මාසිකව නොමිලේ විද්‍යුත් ගිණුම් ප්‍රකාශ
    • සියලු ගනුදෙනු සඳහා නොමිලේ SMS Alert සේවාව
    • අවම ගාස්තු (සේවා ගාස්තු සහ වෙනත් අදාළ ගාස්තු)
    • ජංගම දුරකථන, අන්තර්ජාල හා දුරකථන බැංකු සේවා
top