වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

PFCA
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • නොමිලයේ ඩෙබිට් කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
    • ගිණුමේ පවතින වටිනාකමට සාපේක්ෂව ක‍‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
    • මාසික පොලියක්.
top