වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්

අනුපාත සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා thilinak@peoplesbank.lk, anushkiw@peoplesbank.lk සහ rivinduf@peoplesbank.lk වෙතින් විමසන්න.

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම සුරැකුම්පත් නිකුත් කරනු ලබයි. මේවා රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන බැවින් ණය අවදානමකින් තොර ආයෝජනයක් වන නිසා එය ආයෝජකයන්ට පැහැදිලි සහනයකි.

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වල ලක්ෂණ
 • ආපසු ගෙවීම රජය විසින් සහතික කරනු ලැබීම
 • ආයෝජනය කරන මුදල් වලට 100% ක ආරක්ෂාවක් හිමිවීම
 • ආකර්ෂණීය ප්‍රතිලාභ
 • ඉහළ ද්‍රවශීලතාව - අවශ්‍ය මොහොතක ආපසු මිලදීගැනීම හා විකිණීම කළ හැකි වේ
 • හිමිකාරීත්වය පහසුවෙන් හුවමාරු කළ හැකි වීම
 • ඇපයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි වීම
රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් පහත සඳහන් ආකරයට වර්ග කළ හැකි වේ
 1. භාණ්ඩාගාර බිල්පත්
 2. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
සුදුසුකම් ලබන ආයෝජකයන් :
 1. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්
 2. විදේශ ආයෝජකයන්
  1. අ. විදේශ අරමුදල්, කලාපීය අරමුදල් සහ අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල් ඇතුළු විදේශ ආයතනික ආයෝජකයන්.
  2. ආ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත කරන ලද සමාගම්
  3. ඇ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන, විදේශ රටවල පුරවැසියන්
  4. ඈ. අනේවාසික ශ්‍රී ලාංකිකයන්

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදීගැනීම, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අලෙවිය හෝ කල්පිරීම මගින් ලැබෙන ආදායම්, කූපන් ගෙවීම් හෝ ප්‍රාග්ධන ආදයම් ලෙස ලබන සියලු ආදායම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් "Inward Investment Account" (IIA) හෝ ගිණුම් හිමියාගේ නමින් පවත්වාගන්නා ගිණුමක් හරහා යොමුකළ යුතු යුතු වේ.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වර්ගයකි.

 • බැංකුව විසින් ප්‍රකාශිත අගයට වට්ටමක් ලබාදෙමින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරනු ලබයි. ඒවායේ මිල සහ කල්පිරීමේ අගය (ප්‍රකාශිත අගය) අතර වෙනස ආයෝජකයාගේ පොලී ආදායම ලෙස සැලකේ.
 • වෙනත් රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් ලෙසම භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ද රජය මගින් නිකුත් කරනු ලබන නිසා ණය අවදානමකින් තොර ය. මාස 3, 6 සහ 12 යන කාලසීමාවන් සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලබාගත හැකි වේ.
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල විශේෂ ලක්ෂණ
 • ණය අවදානමක් නොමැති වීම
 • හර බදු අය නොවීම
 • කෙටිකාලීන ආයෝජනයක් වීම
 • ණය සඳහා ඇපයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි වීම
 • අවශ්‍ය නම් කොටසක් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර

මධ්‍යම කාලීන සිට දීර්ඝ කාලීන දක්වා සුරැකුම්පත් වර්ගයක් වන මෙය ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබයි. අනෙකුත් රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වර්ග ලෙසම මේවාද රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන බැවින් ණය අවදානමකින් තොර වේ.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වසර 2 ත් 30 ත් අතර කාලයක් සඳහා ලබාගත හැක

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වලට පොලී අනුපාත දෙකක් අදාළ වේ.

 • කූපන් අනුපාතය: අර්ධ වාර්ෂික (මාස 6 කට වරක්) කූපන් (පොලී ගෙවීම්) ගෙවනු ලබන අනුපාතය
 • කල්පිරීම දක්වා රඳවා ගැනීමේදී හිමිවන පොලී අනුපාතය: බැඳුම්කර ඒවායේ කල්පිරීමේ කාලය දක්වා රඳවා ගැනීමෙන් ලැබෙන සමස්ත ආදායම
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල විශේෂ ලක්ෂණ
 • ණය අවදානමකින් තොරවීම
 • හර බදු නොමැති වීම
 • ආයෝජන කාලය තුළ මාස 6 කට වරක් පොලී ආදායම් හිමිවීම
 • ණය සඳහා ඇපයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි වීම
 • අවශ්‍ය නම් කොටසක් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව
ගනුදෙනුකරු ප්‍රඥප්තිය
top