වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

පවරා ගත් දේපල

ලිපිනය

මහජන බැංකු ප‍්‍රධාන කාර්යාලය,

අංක: 75,

ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත,

කොළඹ-02,

ශ්‍රීලංකාව.

විද්‍යුත්  තැපෑල

dumindav@peoplesbank.lk

දුරකථන අංක

011-2481613 / 011-2481604

ෆැක්ස් අංක

011-2436947

විකිණීම සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාගැනීමට අමතන්න

ඒ.යූ.ඒ. අන්සාර් මහතා 0112-481613

දුමින්ද විතාන මහතා 0112-481604

මහජන බැංකුව පවරාගත් වටිනා දේපළක් විකිණීමට.

 

  • සියලු නාගරික පහසුකම් සහිත පන්නිපිටිය පාර බත්තරමුල්ල (පාලම් තුන හංදියට මීටර් 50 දුරින්) පිහිටි නිදන කාමර 05 ක් හා නාන කාමර 04කින් සමන්විත නවීන පන්නයේ අංග සම්පුර්ණ දෙමහල් නිවස සහිත පර්චස් 10 ඉඩම විකිණීමට තිබේ.

පහත දැක්වෙන දුරකථන අංක වලට ඇමතීමෙන් දේපළ පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට හා දේපළ පරීක්ෂා කිරීමට වේලාවක් වෙන්කරවා ගත හැකිය.

ප්‍රධාන කළමණාකරු(අයකිරීම්) : 0112326183 (කාර්යාලීය වේලාවන් තුළ) / 0703014599

චරිත් : 0771 127579

මනුජිත් : 0777 869029

මධුෂානි : 0777 575932

දිස්ත්‍රික්ක අනුව බැංකුවට පවරා ගත් දේපල

අනුරාධපුර1

අංක 05 - තිඹිරිගස්යාය ශාඛාව

දේපල විශාලත්වය - රූඩ් 01 පර්.21.0

අඩක් නිම කරන ලද මහල් දෙකකින් යුත් නිවස සමඟ

කැකිරාව - තලාව මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 4 ක් පැමිණ වමට හැරී “උපසේන අරණ්‍ය”දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ මීටර් 100 ක් යනවිට වම් පසට මෙම දේපල හමුවේ.

කොළඹ2

යොමුව: අංක 04 - මැජෙස්ටික් සිටි ශාඛාව

දේපල විශාලත්වය - පර්.11.6

හිස් ඉඩමකි.

කොළඹ කොටුවේ සිට ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 7 ක් පමණ ගියවිට හමුවන වැල්ලවත්ත මංසන්ධියෙන් දකුණට ඇති දුම්රියපල මාවතේ මීටර් 150 ක් ගියවිට මෙම දේපල හමුවේ.

යොමුව - අංක 05 මොරටුව ශාඛාව

දේපල විශාලත්වය - පර්. 20.75

හිස් ඉඩමකි.

මොරටුව සිට කිලෝමීටර් 5.2 නව ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගියවිට හමුවන “එගොඩ උයන ”ශාන්ති මාවතෙන් වමට හැරී මීටර් 100 ක් පමණ ගියවිට දකුණු පසට හමුවන,ශ්‍රම ශක්ති මාවතේ මීටර් 100 ක් ගියවිට පිහිටි වරිපනම් අංක. 68/09 දරණ ස්ථානයේ දේපල පිහිටා ඇත.

හම්බන්තොට1

යොමුව - අංක 08 - අම්බලන්තොට ශාඛාව

විශාලත්වය - රූඩ් 02

නිවසක් සහිත ඉඩමකි.

අම්බලන්තොට සිට තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2.5ක් පමණ ගියවිට දකුණට හමුවන රොටවල පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් පමණ ගියවිට රොටවල විදුහල හමුවේ. එතැනින් දකුණු පසට ඇති පාරේ මීටර් 350ක් ඉදිරියට යන විට මෙම දේපල හමුවේ.

කළුතර1

යොමුව - අංක 2 - හයිඩ්පාර්ක් කෝනර් ශාඛාව

විශාලත්වය -අක්කර 13

හිස් ඉඩමකි.

හොරණ සිට රත්නපුර, පර්ත ධාන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 9 ක් ගියතැන හමුවන පෝරුවදණ්ඩ මංසන්දිය පසුකළ විට වමට ඇති බවුන්ඩර් පාරේ කිලෝමීටර් 1.5 ක් පමණ ගියවිට හමුවන කර්මාන්ත පුරය පසුකර මීටර් 200 (28 වන සැතපුම් කණුව අසල) ඉදිරියට ගියවිට " පර්ත් වත්ත " නැමති දේපල හමුවේ.

මහනුවර2

යොමුව - අංක 03 - ලකීප්ලාසා ශාඛාව

විශාලත්වය - පර්.31.5

තනි මහලකින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමකි.

මහනුවර කුරුණෑගල මාර්ගයේ ගමන් කළ විට හමුවන කටුගස්තොට නගරයේ සිට වත්තේගම පාරේ පිටියෙගෙදර මංසන්දියෙන් පන්විල පාරේ කිලෝමීටර් 1.5 ක් ගියවිට හමුවන “ රෝයල් කිංග්ඩම් හවුසින් ප්රො ජෙක්ට් ” අසලින් වැටී ඇති “ රෝයල් කිංග්ඩම් ” පාරේ මීටර් 350 ක් ගියවිට හමුවන ට්‍රාන්ස්ෆොමර් මංසන්දියෙන් දකුණට ඇති අඩි 15 ක් පළල බොරළු පාරේ මීටර් 50 ක් ගියවිට මෙම දේපල හමුවේ.

යොමුව - අංක 10 - සෙංකඩගල ශාඛාව

විශාලත්වය - අක්කර 01 පර්.15

හිස් ඉඩමකි.

මහනුවර සිට මහකන්ද පාරේ කිලෝමීටර් 13 ක් ගියවිට හමුවන සරසවිගම බස් නැවතුම්පල අසලින් දකුණු පසට ඇති “ හල් ඔය ජනපද ” පාරට හැරී මීටර් 200 ක් ගියවිට වම්පස හමුවන ඉඩම වේ.

මොණරාගල1

යොමුව - අංක 11 - බුත්තල ශාඛාව

විශාලත්වය - අක්කර 01

තනි මහලකින් යුත් නිවස, මහල් දෙකකින් යුත් ගොඩනැගිල්ල සහ ගබඩා පරිශරට්පයකින් යුත් ඉඩමකි.

බුත්තල සිට ඔක්කම්පිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඔක්කම්පිටිය මංසංදියේ සිට පහලගම පාරේ කිලෝමීටර් 2.3ක් දුර ගියවිට වම්පසට මෙම දේපල හමුවේ.

පුත්තලම1

යොමුව - අංක 13 - මහවැව ශාඛාව

විශාලත්වය - පර්.20

හිස් ඉඩමකි.

මහවැව, හලාවත පාරේ කිලෝමීටර් 4ක් දුර ගියවිට හමුවන ගලහිටියාව හංදියෙන් වමට වැටී ඇති පරත් නාන්දු පාරේ මීටර් 100 ක් පමණ ඉදිරියට ගියවිට කුඹුක්ගහවත්ත නැමැති යෝජිත µමම දේපල හමුවේ.

 

top