වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

කප්රුක ආයෝජන ණය යෝජනා ක්‍රමය (පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන)

කප්රුක ආයෝජන ණය යෝජනා ක්‍රමය යනු පොල් වගා බිම් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන ප්‍රාග්ධනය සැපයීමට පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ මහජන බැංකුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රමයකි. මේ යටතේ සංවර්ධන කාණ්ඩ 10 ක් ඔස්සේ පොල් වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහය සහ තාක්ෂණික උපදේශන සේවා සපයනු ලැබේ. පොල් වගාබිම් සමස්ත වගාබිම් ඒකක ලෙස සංවර්ධනය කරමින් වැඩි නිෂ්පාදනයක් හා ඵලදායීතාවක් සඳහා සමෝධානික වගා ක්‍රම භාවිතයට වගාකරුවන් යොමු කරවීම මෙම ණය ක්‍රමයේ මූලික අරමුණ වේ.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාත
  වාර්ෂිකව 9%
 • උපරිම ණය මුදල
  රු. මිලියන 3
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 12 ක උපරිම සහන කාලයකට යටත්ව වසර 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  බැංකුව පිළිගන්නා ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක් සහ චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකසක්
 • ණය ලබාදෙන අංශ
 • අලුතින් පොල් වගා කිරීම සහ අතුරු වගාව
 • පොල් නැවත වගාව සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාබිම් පුනරුත්ථාපනය සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාව හා සම්බන්ධ විශේෂ ව්‍යාපෘති
 • පොල් පමණක් වගා කිරීම
 • බින්දු ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • ජලනල ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • පොල් අතුරු වගාව සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රසූත්‍ර
 • තවාන් ඇතිකිරීම
 • පොල් වගාබිම්වල ගවයින්, බැටළුවන්, එළුවන් ඇතිකිරීම
සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය

සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය යනු කෘෂිකර්මය, සත්ත්ව පාලනය සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් ලබාදීමට හඳුන්වා දුන් විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයකි.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාතය
  8%
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  රු. 25,000,000
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 6 ක සහන කාලයක් සමගින් අවුරුදු 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • ණය ලබාදෙන ක්‍රියාකාරකම්
 • නව කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ව්‍යාපෘති, සේවාවන් වැනි ආදායම් උපයන ක්‍රියාකාරකම්, කුඩා පරිමාණ සංචාරක සේවා, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදීගැනීම
 • ඉහත කාණ්ඩ වලට අයත්, නව ව්‍යාපාර, නිර්මාණශීලී ව්‍යාපාර මෙන්ම ස්වභාවික විපත් නිසා හානි වූ ව්‍යාපාර සඳහා ණය දෙනු ලැබේ.
 • වාහන හා ඉඩම් මිලදීගැනීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, වී මෝල්, රථවාහන අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණය දෙනු නොලැබේ.
ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන - දෙවැනි අදියර - ණය යෝජනා ක්‍රමය

පිළිගත් වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයක පාඨමාලාවක් හදාරා ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය මූල්‍යමය සහය ලබාදීම සඳහ මෙම ණය ක්‍රමය සැලසුම් කර ඇත.

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාතය
  7%
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  රු. 500,000/-
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  මාස 6 ක සහන කාලයක් සමගින් අවුරුදු 5 ක් දක්වා
 • ඇප
  ඇපකරුවන් හෝ චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකසක් වැනි බැංකුවට පිළිගත හැකි ඇප
 • ණය ලබාගත හැකි පුද්ගලයන්

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇති, පිළිගත් වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයක ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (National Vocational Qualification -NVQ) පාඨමාලා හෝ වෙනත් ආකාරයක කුසලතා සංවර්ධන පාඨමාලා සහ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඇති අයට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.

 • යෝජිත ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් තිබිය යුතු ය.
 • බැංකුවේ අධීක්ෂණය සහ අනුමැතිය සඳහා ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි විය යුතු ය.
 • ස්වයං රැකියා සඳහා පුහුණුව ලැබූ කාන්තාවන්ට මේ යටතේ ප්‍රමුඛත්වය හිමි වේ.
top