වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

senior citizen

මාස 12ක් හෝ මාස 24ක් දක්වා රුපියල් 100,000/- ක අවම තැන්පතුවක් තබා ගත හැකිය
 

ඔබේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මාසිකව හෝ පරිනත බාවයේදී පොළිය ලබා ගත හැකියි.
 

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • මෙම පොලී අනුපාත අදාළ වන්නේ දේශීය මුදල් තැන්පතු සඳහා පමණි
top