වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

SFNFDA/SFNFRA
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • තැන්පතුවට 100% ක ආරක්ෂාවක්
    • ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත
    • ඕනෑම නම්කළ මුදල් වර්ගයකින් ගිණුම් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව
top