වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ජංගම ගිණුම් හිමියන්ට අදාල වේ
 1. ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා නියමිත මූලික තැන්පත් මුදල එක් එක් ශාඛාව අනුව වෙනස් වේ. ගිණුම් විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ගණුදෙනුකරුවන් විසින් විමසනු ලැබූ කල්හී මූලික තැන්පත් මුදල සඳහා නියමිත ප්‍රමාණය දන්වනු ලැබේ.
 2. (අ) ගණුදෙනු කරන වේලාවන් ඒ ඒ ශාඛාවන් විසින් ප්‍රකාශිත ගණුදෙනු කරන වේලාවන්ය
  (ආ) ජංගම ගිණුම් ශේෂවලට පොලී ගෙවනු නොලැබේ
 3. චෙක්පොත් (රජය විසින් වරින් වර පනවනු ලබන බදු) එම්.අයි.සී.ආර්. ගාස්තු හැර නොමිලේ සපයනු ලැබේ. තවද චෙක්පතකින් හැර අනිකුත් ක්‍රරමයකින් මුදල් ගෙවීම ප්‍රරතික්‍ෂේප කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතුව පවතී
  චෙක්පත් පරිහරණය කිරීමේදී පහත දැක්වෙන කරුණුවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලූම් කරනු ලැබේ
  (අ) චෙක්පොත්, බලය පවරනු නොලැබූ කිසියම් තැනැත්තෙකු අතට පත්වීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය ගණුදෙනුකාර මහත්ම/ මහත්මින් වෙත නිකුත් කරනු ලැබූ චෙක් පොත/ පොත් පරිහරණය කිරීමෙහිලා හෝ අන් ලෙසකින් හෝ සිදු වූ නොසැලකිලිමත් කමක් හේතු කොට ගෙන හොර අත්සන/ අත්සන් යෙදු චෙක්පතකට මුදල් ගෙවනු ලැබූවිට එහි වගකීම බැංකුව විසින් භාරගනු නොලැබේ
  (ආ) චෙක්පත් අත්සන් කිරීමේදී බැංකුවේ තබා ඇති ආදර්ශ අත්සන් පතේ ආදර්ශ අත්සනට සමාන වූ අත්සන් තැබිය යුතුය
  (ඇ) චෙක්පත් ලිවීමේදී මුදල් ගණන අකුරෙන් මෙන්ම ඉලක්කමෙන්ද පැහැදිලිව එකම භාෂාවකින් ලිවිය යුතු අතර, ලිවීමෙන් පසු අකුරු හෝ ඉලක්කම් අතරින් නැවත ලිවීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය
  (ඈ) චෙක්පතක යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ වෙනස් කිරීම නිවැරදි බවට අණකරුගේ සම්පුර්ණ අත්සනින් සහතික කළ යුතුය
  (ඉ) ගෙවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන දින සිට හය මාසයකට හෝ ඊට වැඩි කාලයකට පෙර දිනයක් දරන චෙක්පත්වලට මුදල් ගෙවීම බැංකුව විසින් ප්‍රරතික්ෂේප කළ හැකිය
  (ඊ) තමා සතු චෙක්පොත හෝ එයින් කොලයක් හෝ අස්ථානගත වුවහොත් ඒ බව වහාම බැංකුවට දැන්විය යුතුය
 4. පහත දැක්වෙන කරුණු වලටද හොඳින් අවධානය යොමු කරන ලෙස ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ
 5. (අ) ස්වකීය ගිණුමට කරනු ලබන එක් එක් ගෙවීම් සඳහා ඒ සම්බන්‍ධයෙන් වූ පිළිපතෙහි හෝ කුවිතාන්සියෙහි බැංකුවේ බලයලත් නියෝජිතයකුගේ සම්පූර්ණ අත්සන යොදවා ගැනීම. පරිගණක ගත ලදුපතක් නම් එවැනි අත්සනක් අවශ්‍ය නොවේ
  (ආ) උපලබ්ධි නොවූ අයපත් මත නිකුත් කරන චෙක්පත් ගෙවීමට බැංකුව බැඳී නැත
 6. (අ) ගනුදෙනුකරුවන් විසින් මුදල් ආපසු ගැනීමේදී පූර්ව විධිවිධාන සලසා ගැනීමකින් තොරව ගිණුමේ ඇති මුදල් ශේෂය නොඉක්ම විය යුතුය
 7. (ආ) ගිණුමේ ශේෂය සැලකිල්ලට ගෙන චෙක්පත් ලිවීමේදී ගනුදෙනුකරු විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ නමුත් මෙතෙක් ගෙවීම සඳහා බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුනු චෙක්පත් සියල්ලෙහි වටිනාකම අඩු කිරීමෙන් පසු ඉතිරිවන ශේෂයට පමණක් චෙක්පත් ලිවිය යුතුය
  (ඇ) බැංකුව විසින් විටින් විට පනවනු ලබන ව්‍යවස්ථාවන්ට සහ මෙම ව්‍යවස්ථා මාලාවට පටහැනිව නිකුත් කරනු ලබන චෙක්පත්වලට මුදල් ගෙවීම ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතුය
 8. තැන්පත් කරන ලද චෙක්පත් උපලබ්ධි වී නොමැති බව ප‍්‍රමාද වී දැනගත් විටක එම උපලබ්ධි නොවූ චෙක්පත්වලට අදාළ බැර පිවිසුම් ප්‍රරතිසාදනය කිරීමට බැංකුවට හිමිකම් ඇත
 9. බැංකුව විසින් එක් එක් ජංගම ගිණුම්කරු වෙත මාසික ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් සපයනු ලැබේ. ප්‍රකාශනය ලැබුනු කල්හී එය පරීක්‍ෂාකාරීව බලා යම් වරදක් හෝ වෙනසක් වේ නම් ඒ බව එම ප්‍රකාශනය ලැබී දින 14ක් ඇතුළත බැංකුව වෙත දැන්විය යුතුය
 10. භාරයන් බැංකුව විසින් පිළිගනු නොලැබේ
 11. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී බැංකුව විසින් කොමිස් මුදල් අය කරනු ලබයි. ගිණුමේ මුදල් නොමැති කමින් අගරු කරන ඒ ඒ චෙක්පත් සඳහා කොමිස් මුදලක් අය කරනු ලබයි. එමෙන්ම ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ලිඛිත උපදෙස් අනුව ගෙවීම් නතර කිරීම සඳහා ඒ ඒ චෙක්පත් වෙනුවෙන් කොමිස් මුදලක් අය කරනු ලබයි. චෙක්පතක මුදල් ගෙවීම් නවත්වන ලෙස අණකරුවකුගෙන් ලැබෙන එම ලිඛිත උපදෙස් සටහන් කෙරෙනු ඇත. එහෙත් එසේ නොවන අවස්ථාවකදීල එවැනි උපදෙස් අනුව කටයුතු කරනු නොලැබූ විට බැංකුව වගකීමට පත් නොවේ.
 12. මෙම කොන්දේසි හා නියමයන් වෙනස් කිරීමේ සංශෝධනය කිරීමේ හෝ එකතු කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතුව පවතී. එසේ වෙනස් කළ, සංශෝධන කළ හෝ එකතු කළ කොන්දේසි හා නියමයන් ක්‍රියාත්මක වූ විගස, ඒ බව ගණුදෙනුකරුවන් වෙත දන්වනු ලැබූවත් නැතත්, ඔවුන් හැමදෙනම ඒවායින් බැඳී සිටිනු ඇත
ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් හිමියන්ට අදාල වේ
 1. ගිණුම් විවෘත කරන අවස්ථාවේදී දෙන ලද උපදෙස් වලට වෙනස් අයුරකින් තැන්පත්කරුවන් විසින් තැන්පතුව බලපවත්වන්නාවූ කාලය නිමවීමට අවම වශයෙන් දින හතකට 8 ප්‍රථම ලිඛිත උපදෙස් නිකුත් කර නොමැති නම් බැංකුවේ අභිමතය පරිදි සහ වරින් වර පනවනු ලබන කොන්දේසි වලට (පොලී අනුපාතිකයද අඩංගුව) යටත්ව පොලිය සහිතව/ රහිතව ඉදිරි කාලය සඳහා ස්ථාවර තැන්පතුව අලුත් කිරීමට මහජන බැංකුවට බලය ඇත.
 2. ගිවිස ගත් කාලයට ප්‍රථම තැන්පත්කරුවන් විසින් තැන්පතුව ආපසු ගැනීමේදී මහජන බැංකුව විසින් නිර්දේශිත අඩු පොලී අනුපාතිකයන් ගෙවීමටත්, සම්පූර්ණ කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ගිවිසගෙන ඇති මාසික පොලී ලබන තැන්පත්, තැන්පත් කාලය අවසන්වීමට ප්‍රථම ආපසු ගන්නා විට වැඩිපුර ලබාගෙන ඇති පොලිය, මුල් මුදලින් හෝ එම අවස්ථාවේ ගෙවීමට ඉතිරිව ඇති පොලී ශේෂයකින් අයකර ගැනීමටත් බැංකුවට අයිතිය ඇත.
 3. බද්ධ ගිණුම්කරුවන්ගෙන් එක් අයෙකු මියගිය විට ජීවත්ව සිටින්නාට/ සිටින්නන්ට එම තැන්පතුව පිළිබඳව මියගිය අය සතු සියළුම අයිතිවාසිකම් වලට (කලින් කලට ව්‍යවස්ථාපිත අධිකාරීන් මගින් පනවනු ලබන කොන්දේසි වලට යටත්ව) හිමිකම් කිව හැක.
 4. තනි පුද්ගල ගිණුමක, ගිණුම්කරුගේ මරණය සිදුවූ අවස්ථාවක සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 544 වන වගන්තිය අනුව ඔහු හෝ ඇය විසින් නාමිතයකු නම්කර නොමැතිනම් මියගිය අයගේ නිත්‍යානුකූල උරුමකරුවන්ට ඔහුගේ/ ඇයගේ අයිතීන් පිළිබඳ හිමිකම පැවරේ. නාමිකයෙකු පත්කරනු ලබන විට බැංකුව විසින් හඳුන්වාදී ඇති ආකෘතිපත්‍ර 1510 සම්පූර්ණ කර භාරදිය යුතුය.
 5. බෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්සේ නමකට නාමිතයෙකු නාමනය කල නොහැක.
 6. බද්ධ ගිණුම් වලට අදාල නාම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කල හැකි වන්නේ සියලූම බද්ධ ගිණුම් හිමියන්ගේ මියයෑමෙන් අනතුරුව පමණක් වන අතර එක් ගිණුම් හිමියෙකු මියගියහොත් නාම යෝජනාව නොසළකා ජීවත්ව සිටින ගිණුම් හිමිට/ හිමියන්ට ගිණුමේ /ගිණුම්වල සම්පූර්ණ මුදල්/ සුරක්ෂිතාගාර තැන්පතු හිමිවනු ඇත.
 7. ස්ථිර තැන්පතු කුවිතාන්සිය අස්ථාන ගතවුවහොත් ඒ බව අප‍්‍රමාදව බැංකුවට ලිඛිතව දැනුම්දිය යුතුය.
 8. තැන්පත්කරු/ තැන්පත්කරුවන් පසු යම් අවස්ථාවක බදු ගෙවන්නෙකු/ බදු ගෙවන්නන් බවට පත්වුවහොත් එවැනි තොරතුරු ඉතා ඉක්මනින් බැංකුව වෙත සැපයිය යුතුය.
පිපල්ස් වීසා ඩෙබිට් කාඞ්පත් හිමියන් විසින් කරනු ලබන ප‍්‍රකාශය
 1. කාඞ්පත හැම විටකම මහජන බැංකුවේ දේපළක්ව පැවතිය යුතු අතර බැංකුව ඉල්ලා සිටි විට එය කොන්දේසී විරහිතව සහ නොපමාව බැංකුව වෙත ආපසු භාරදිය යුතුය.
 2. කාඞ්පත මගේම පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණකි. එය පැවරිය නොහැක. එම කාඞ්පත වෙනත් කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරනු නොලැබිය යුතුය.
 3. මගේ/ අපගේ පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය (PIN) මා/අප විසින් අතිශයින්ම රහස්‍යව තබාගනු ලබන අතර, එම අංකය කිසිම තැනැත්තෙකුට, කිසිම අවස්ථාවක, කිසිම අවස්ථාගත කරුණක් යටතේ එළිදරව් නොකරන බවට පොරොන්දු වෙමි/ වෙමු. කාඞ්පත සම්බන්ධයෙන් වන විට පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ (PIN) අංකය යන්නෙන් මා/ අප සඳහා බැංකුව විසින් රහස්‍යව සකස් කරන ලද මුල් පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය සහ මා/ අප විසින් කරන ලද යම් ආදේශකයක් අදහස් විය යුතුය.
 4. කාඞ්පත කවර ආකාරයකින් හෝ භාවිතා කර සිදු කරනු ලබන හෝ ඉටු කරනු ලබන සියලූම ගනුදෙනු පිළිබඳව පූර්ණ වගකීම මම/ අපි පිළිගනිමි/ පිළිගනිමු.
 5. හර කාඞ්පතට අදාල මාගේ පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය (PIN) භාවිතා කරමින් කරන ලද ඕනෑම ආපසු ගැනීමක/ පැවරුම් ගෙවීමක මුදල, මගේ/ අපගේ ගිණුමට හර කරන ලෙස මම/ අපි මෙයින් ඔබට බලය පවරමි/ පවරමු.
 6. අදාළ කවරවූ හෝ අවස්ථාවක කාඞ්පත මගින් හෝ වෙනත් යම් ප‍්‍රාදේශීය ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාතිකව කරනු ලබන ගනුදෙනු සම්බන්ධව සියලූම ගාස්තු, සහ කාඞ්පත භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ, නීත්‍යානුකූල ගාස්තු හෝ වෙනත් ව්‍යවස්ථාපිත ගාස්තු තිබේ නම් ඒවාද ඇතුළු සෙසු බැරකම් ද මගේ/ අපගේ ගිණුමට හර කිරීමට මම/ අපි තවදුරටත් ඔබට බලය පවරමි/ පවරමු.
 7. මගේ/ අපගේ ගිණුම හවුල් ගිණුමක් නම්, කාඞ්පත භාවිතා කිරීමෙන් පැන නඟින සියලූම ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් මම/ අපි එක්ව සහ වෙන්වෙන්ව වගකීමට බැඳි සිටිමි/ සිටිමු.
 8. කාඞ්පත මගින් සකස් කරන ලද සියලූම් ගනුදෙනු පිළිබඳ බැංකුවේ වාර්තාව සහ ප‍්‍රකාශ, සියළුම කාර්යයන් සඳහා මම/ අපි කෙරෙහි තීරණාත්මක සහ බැඳිමට යටත් කෙරෙන බව මම/අපි පිළිගනිමි/ මු.
 9. මා/ අප විසින් ලබාගත් කාඞ්පත සොරකම් කරනු ලැබුව හොත් නැති වුවහොත් මා/ අප විසින් ඒ බව වහාම බැංකුවට දැනුම් දෙනු ලබන අතර ලිඛිත තහවුරුවක් ද බැංකුවට දෙනු ඇත. නැතිවූ, සොරකම් කරනු ලැබූ හෝ මගේ/ අපගේ බලයකින් තොරව කරනු ලබන කාඞ්පත භාවිතා කිරීමෙන් පැන නඟින යම් අලාභයක් සම්බන්ධයෙන් මා/ අප විසින් බැංකුව යටත් නොකෙරෙනු ඇත.
 10. බැංකුවේ පූර්ණ අභිමතය පරිදි මට/ අපට දැනුම්දී හෝ නොදී ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි කවරක් හෝ සංශෝධනය කිරීමට. පරිපූරණය කිරීමට හෝ මඳ වශයෙන් වෙනස් කිරීමට හිමිකමක් බැංකුවට තිබිය යුතු අතර. එම සංශෝධනයෙන්, පරිපූරණය කිරීමෙන් හෝ මඳ වශයෙන් වෙනස් කිරීමෙන් මා/ අප බැඳීමට යටත් කෙරේ.
 11. කාඞ්පත භාවිතා කිරීම බැංකුවේ දැනට පවත්නා රීති සහ රෙගුලාසිවලටද, කාඞ්පත මගින් ආවරණය වන සියලූම සේවාවන්, පහසුකම් සහ ගනුදෙනු පාලනය වන කවරවූ හෝ නියමයන්ට සහ කොන්දේසිවලට ද එසේ නැතහොත් පහත සඳහන් ආකාරයට ද යටත් විය යුත්තේය.

  ශේෂය විමසීම
  PIN අංකය වෙනස් කිරීම
  මුදල් ආපසු ගැනීම
  POS යන්ත්‍ර මගින් කෙරෙන ගණුදෙනු

 12. මා/ අප වෙත දෙන ලද පූර්ව දැනුම්දීමකින් හෝ හේතු දැක්වීමකින් තොරව, කාඞ්පත අවලංගු කිරීමේ, ආපසු ගැනීමේ හෝ අලූත් කිරීමේ පූර්ණ අභිමතය බැංකුවට තිබිය යුත්තේය. කාඞ්පත භාවිතා කිරීම අවසන් කිරීමට මා/ අප තීරණය කළ අවස්ථාවකදී දවස් 7කට නොඅඩු කාලයකට පෙර බැංකුව වෙත ලිඛිත දැනුම් දීමක් මා/ අප විසින් කර කාඞ්පත වහාම ආපසු භාරදීමට එකඟ වෙමි/ වෙමු.
 13. කාඞ්පත පිළිබඳ සියලූම නැවත ලබාදීම් සහ අලූත් කිරීම්, අදාළ අවස්ථාවේදී බල පවත්වන නියමයන්ට සහ කොන්දේසී වලට යටත් විය යුත්තේය.
 14. කවරවූ හෝ හේතුවක් නිසා කාඞ්පතේ ගෙවිම් ප‍්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවහොත් බැංකුව ඊට වග කියනු නොලැබේ.
 15. ආපසු ගැනීම හෝ පැවරීම ආවරණය වන තරමට ප‍්‍රමාණවත් අරමුදල් මගේ/ අපගේ ගිණුමේ තිබේ නම් මිස, මා/ අප කාඞ්පත භාවිතා කිරීමට හෝ භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කිරීම කිසිම අවස්ථාවක නොකෙරෙනු ඇත.
 16. ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍රයේ තිරයෙහි හෝ විමසුම් තුන්ඩුවක හෝ කුවිතාන්සි නිවේදනයක හෝ සඳහන් මුදල් ගණන, කවරාකාරයක හෝ කාර්යයක් සඳහා බැංකුව වෙත ඇති මගේ/ අපගේ ගිණුමේ තත්ත්වය පිළිබඳ තීරණාත්මක ලෙස සලකනු නොලබන බව මම/ අපි පිළිගනිමි/ පිළිගනිමු.
 17. කාඞ්පතේ හෝ ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍රයේ යම් වැරදි ක‍්‍රියාකාරිත්වයක් හෝ ක‍්‍රියාත්මක නොවීමක් හෝ ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍රය තුළ තිබෙන අරමුදල් ප‍්‍රමාණවත් නොවීම නිසා කවරාකාරයකින් හෝ පැන නගින හෝ ඇතිවන යම් අලාභයක් හෝ හානියක් සම්බන්ධයෙන් බැංකුව කවරාකාරයකින් හෝ වගකිමට යටත් නොවේ,
 18. ජංගම, ඉතිරි කිරිමේ හෝ වෙනත් යම් ගිණුමක ක‍්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කෙරෙන සියලූම නීති රීති, එම ගිණුම් සම්බන්ධ අදාළ කාඞ් ගනුදෙනුවලටද අදාළ විය යුතුය.
 19. මා/ අප විසින් පීපල්ස් වීසා ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඞ්පත විදේශ රටක භාවිතයේදී බැංකුව විසින් මා හට ලබා දී ඇති සීමාව තුළ පමණක් මිළදී ගැනීම් කරන බවට සහතික වන අතර ගමන් වියදම්, හෝටල් ගාස්තු, අනියම් වියදම්, වෛද්‍ය වියදම් හා පුද්ගලික පාවිච්චිය සඳහා භාණ්ඩ මිලට ගැනීම වැනි පුද්ගලික වියදම් සඳහා පමණක් විදේශයන්හීදී කාඞ්පත භාවිතා කරනු ලබන බවට සහතික වෙමි/මු. විශාල වශයෙන් මුදල් යෙදෙන ගනුදෙනු හා වාණිජ ප‍්‍රමාණවලින් භාණ්ඩ මිළට ගැනීම හෝ ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් ගෙවීම සඳහා මම/ අපි කාඞ්පත භාවිතා නොකරන්නෙමි/ මු. එසේම කාඞ්පත භාවිතා කොට වාණිජ පරිමාණයන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලට ගැනීම සඳහා හෝ ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර රටකට ප‍්‍රාග්ධන ගනුදෙනු හා සම්බන්ධ මුදල් පැවරුම් මා/ අපි වෙනුවෙන් හෝ තෙවන පාර්ශවයක් වෙනුවෙන් නොකිරීමට සහතික වෙමි/මු.
 20. ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත් සම්බනධයෙන් නිකුත් කර ඇති සහ ඉදිරියේදී නිකුත් කරනු ලබන රීති සහ නියමයන්ට යටත්වීමට මම/ අපි එකඟවෙමි/ මු.
 21. කාඞ්පත භාවිතයේදී, අස්ථානගතවූ විට සහ කාඞ්පත් ගණුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වන මතභේද නිරාකරණය සදහා අදාල වන ගාස්තු සහ අයකිරීම් බැංකුව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන අනුපාතයන් යටතේ ගෙවීමට එකඟ වෙමි/ වෙමු.
 22. මා/ අප විදේශගතවූ විට කාඞ්පත භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් විදේශගත වීමට පෙර ඒ බව බැංකුව වෙත දැනුම්දීමට එකඟ වෙමි/ වෙමු.
මෙම ප‍්‍රකාශය නිකුත් කරනුයේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ විනිමය පාලකවරයා වෙතටයි:

..................................................................................................................................................මූලික කාඞ්පත් හිමිකරු/ අතිරේක කාඞ්පත් හිමිකරු................................................................................................ (මූලික කාඞ්පත් හිමිකරු/ අතිරේක කාඞ්පත් හිමිකරු) වන මම/ අපි මෙම පෝරමයේ සඳහන් කර ඇති සියලූම තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව මෙයින් ප‍්‍රකාශ කර සිටිමි/සිටිමු.

විනිමය පාලන පනත යටතේ පනවන ලද අංක 1411/5 සහ 2005 සැප්තැම්බර් 19 දින දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයේ පළ කළ නිවේදනයේ සඳහන් කොන්දේසි සහ එම කොන්දේසිවලට යටත්ව විදේශීය විනිමය ගනුදෙනු සඳහා කාඞ්පත භාවිතයට ගත හැකි බවට අවබෝධයක් ඇති බව මම/ අපි මෙයින් තහවුරු කර සිටින අතර, එම කොන්දේසිවලට බැඳී සිටීමට මෙයින් එකඟ වෙමි/වෙමු.

මා/ අප වෙත ලබා දී ඇති විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත භාවිතයට ගෙන මම/ අප විසින් සිදු කරන ලද විදේශීය විනිමය හුවමාරු කිරීම පිළිබඳව විනිමය පනතේ අරමුණු උදෙසා සහ මහජන බැංකුවට අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී ඒ සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් සැපයීමට ද බැඳී ඇති බවට තවදුරටත් මෙයින් එකඟ වෙමි/වෙමු.

මා/ අප විදේශීය රැකියාවක නිරතවීම සඳහා ශී‍්‍ර ලංකාවෙන් නික්මයාමට හෝ විගමනය කිරීමට පෙර මා/ අපවෙත ලබාදී ඇති විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත/ කාඞ්පත් මහජන බැංකුවවෙත බාරදීමට එකඟතාව පළ කරන බව මම/ අපි මෙයින් තවදුරටත් පොරොන්දු වෙමි/ වෙමු.

මා/ අපවෙත ලබා දී ඇති විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත භාවිතයට ගෙන අනුමත නොකළ විදේශීය විනිමය ගනුදෙනු සිදුවෙමින් පවතින බව සැක කළ හැකි ප‍්‍රමාණවත් හේතු සාධක තිබෙන බව පෙනී ගියහොත් එම විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත මඟින් ලබාගත හැකි විදේශීය විනිමය බලයලත් නියෝජිතයා විසින් (බැංකුව* අත්හිටුවිය හැකි බව මම’අපි මෙයින් දනිමි’දනිමු’

................................... ...................
මූලික කාඞ්පත් හිමිකරුගේ අත්සන දිනය

................................... ...................
අතිරේක කාඞ්පත් හිමිකරුගේ අත්සන දිනය

මම බලයලත් නිලධාරියකු වශයෙන් අයදුම්කරු/ අයදුම්කරුවන් විසින් සපයනලද තොරතුරු සහ ඒ හා සම්බන්ධ ලියකියවිලි ඉතා ඕනෑකමින් පරීක්‍ෂා කර බැලීමි. එම තොරතුරු හා ලියකියවිලි වල නිර්ව්‍යාජභාවය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වීමි. විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත් හිමිකරුවන් ඔහුගේ/ ඇයගේ කාඞ්පත භාවිතයට ගෙන කරනු ලබන විදේශීය විනිමය හා සම්බන්ධ ගනුදෙනු පිළිබඳව සුපරීක්‍ෂාකාරීවීමට පොරොන්දු වන අතර කාඞ්හිමියා/ කාඞ්හිමියන් විසින් ලබාදෙන ලද පොරොන්දු ප‍්‍රකාශය උල්ලංඝනය කරමින් විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පත භාවිතයට ගෙන එමගින් අනුමත නොකළ විදේශීය විනිමය ගනුදෙනු සිදුවෙමින් පවතින බවට සැක කළ හැකි ප‍්‍රමාණවත් හේතු සාධක පවතීනම් එම විද්‍යුත් අරමුදල් පැවරුම් කාඞ්පතින් ලබාගත හැකි විදේශ විනිමය අත්හිටුවීමට කි‍්‍රයාකරන බවත්, එවැනි උල්ලංඝනය කිරීමක් පිළිබඳ කාරණය විනිමය පාලකවරයා වෙත දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බවත් පොරොන්දු වෙමි.

................................ .......................................................
දිනය බලයලත් නිලධාරිතැනගේ අත්සන

top