වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

වනිතා වාසනා

ආකර්ශනීය පොළී අනුපාතයක්

විවිධ අවශ්‍යතා සහ අවස්ථාවන් සඳහා ණය පහසුකම්

ඔබගේ ආදායම හෝ ගිණුම් ශේෂය මත ණය කාඩ්පත්

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
  විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
  • ක්‍රෙඩි කාඩ්පතක්
  • පීපල්ස් ට්‍රැවල්ස් (පුද්.) සමාගමෙන් ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම්
  • දරු උපතකදී විශේෂ ත්‍යාගයක් ලෙස රු. 100 ක තැන්පතුවක් සමගින් ඉසුරු උදාන ගිණුමක්
  • 'වනිතා වාසනා මනී ප්ලෑනර්' උප ගිණුමෙන් ඉහළ පොලියක්
  • ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ, දුරකථන බැංකුකරණ සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය පහසුකම්
top