වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

සුරැකුම්: රුපියල් 500,000ක් දක්වා පුද්ගලික ඇපකරුවන් මත වසර 5කට, රුපියල් 500,000 සිට මිලියන 10ක් දක්වා දේපල ඇප මත වසර 7ක්

නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 7ක් දක්වා

පොළී අනුපාතය: 8.75% - 10.0%

ඔබ මහජන බැංකුවේ සේවාවන් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි වැදගත් මෙහෙවරක් ලෙස ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරදීම
    • නම්‍යශීලී හා පහසු ණය කොන්දේසි
    • තරගකාරී පොලී අනුපාත
top