වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

රු. 100,000 ක් හෝ ඊට අඩු ශේෂයක් පවත්වාගැනීමේදී 4% ක පොලියක්

ඩිජිටල් බැංකු සේවාව සඳහා ප්‍රවේශය

සහනදායි ගෙවීමක් යටතේ ණය කාඩ් 

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • උසස් අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර, නිවාස/රථවාහන, විවාහ මංගලෝත්සවය, උපකරණ මිලදීගැනීම, පරිගණක සහ පාරිභෝගික උපාංග ආදිය සඳහා ණය පහසුකම්
    • පීපල්ස් ලීසිං සමාගම හරහා ලීසිං පහසුකම්
    • පවතින කාඩ්පත් නීතිරීති අනුව සහනදායී ගාස්තු යටතේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්
    • ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ, දුරකථන බැංකුකරණ සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සේවා
top