தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கடன்கள் மீதான வட்டி வீதங்கள்

விபரங்கள் குறைந்தபட்ச வீதம் அதிகபட்ச வீதம்
மேலதிகப்பற்றுகள் குறைந்தபட்ச வீதம் அதிகபட்ச வீதம்

*Conditions apply

top