தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

வணிக பிரிவு மற்றும் வியாபார நிறுவனங்களை கொண்ட தொழில் முயற்சிகளுக்கு சிறந்த வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நிதிசார்ந்த தீர்வு பொதியினை வணிக கடன் பிரிவு வழங்குகிறது.

 

எங்களது பெறுமதிமிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆற்றல்கொண்ட வியாபாரச் சூழல் மத்தியில் உச்சரீதியான நிதிசார்ந்த திட்டங்களையும் அதற்கான தீர்வுகளையும் வழங்குவதன் ஊடாக விரிவான வங்கியியல் உற்பத்தி மற்றும் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையினை எமது ஊக்குவிக்கப்பட்ட குழுவினரால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்

 

தொடர்புகளுக்கு
top