தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

சிறப்பம்சங்கள்

பிணை: சொத்து அடமானம் (20 வருட காலம் வரை), பிணையாளர் (10 வருட காலம் வரை)

மீள்செலுத்தும் காலம்: 20 வருடம் வரை

வட்டி வீதம்: 9.0% - 9.5%

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • உங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் நெகிழ்வுப்போக்குடனான கடன் விதிமுறைகளை நாம் வழங்குகின்றோம்.
    • உங்களுடைய மீள்கொடுப்பனவு ஆற்றலுக்கு ஏற்ற வகையில் போட்டித்திறன் மிக்க கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதங்கள்
    • மகத்தான சலுகைகள் மற்றும் நன்மைகள்
top