தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

மக்கள் வங்கி திறைசேரிப் பிரிவின் ஒரு அங்கமாக மக்கள் வங்கி முதலீட்டு வங்கிச்சேவைப் பிரிவு ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவானது பின்வரும் முதலீட்டு வங்கிச்சேவைகளை வழங்கி வருகின்றது:

வழங்கப்படும் சேவைகள்

ஆரம்ப பொது வழங்கல்

நிறுவனம் ஒன்றின் பங்குகள் பொதுமக்களுக்கு முதற்தடவையாக விநியோகிக்கப்படும் நிகழ்வு ஆரம்ப பொது வழங்கல் எனப்படுகின்றது. பொதுவாக சிறு அளவிலான அல்லது ஆரம்ப கட்ட நிறுவனங்கள் தம்மை விஸ்தரிப்பதற்குத் தேவையான மூலதனத்தைத் திரட்டும் நோக்கில் ஆரம்ப பொது வழங்கலை விநியோகிக்கின்றன. எனினும் தனியார் உரிமையாண்மையின் கீழான பெரும் நிறுவனங்களும் பகிரங்க வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்காக ஆரம்ப பொது வழங்கலை விநியோகிக்கின்றன.

உரிமைப் பங்கு வழங்கல்

தற்போதுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு அவர்கள் தற்போது கொண்டுள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை வீதத்தில்இ குறிப்பிட்ட விலைப் பெறுமானத்தில் புதிய பங்குகளை வழங்குதல்.

People's Insurance Limited
கடன் நிதிச்சந்தை
கடன் பத்திரங்கள்

நிறுவனம் ஒன்றால் நீண்ட கால மற்றும் இடைக் கால அடிப்படையில் நிதியை கடனாகப் பெற்றுக்கொள்ள உபயோகிக்கப்படும் ஒரு கருவி.

ஆதாரச் சான்றுகள்
 • 2013
 • HDFC Bank PLC
 • 2014
 • Kotagala Plantations PLC
 • People’s Leasing & Finance PLC
 • Pan Asia Banking Corporation
 • Abans PLC
 • 2015
 • Pan Asia Banking Corporation
 • People’s Leasing Finance PLC
 • 2016
 • DFCC Bank
 • Hayleys PLC
 • Seylan Bank PLC
 • Nations Trust Bank
 • People’s Leasing & Finance PLC
பொறுப்பாண்மை சேவைகள்/வசதி முகவர் சேவைகள்

சொத்துக்களைப் பிணையாகக் கொண்ட உத்தரவாதம், கூட்டுக் கடன்கள் மற்றும் நிதியை முகாமைத்துவம் செய்தல் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பாண்மை சேவைகளை/வசதி முகவர் சேவைகளை மக்கள் வங்கி வழங்குகின்றது.

வர்த்தகப் பத்திரம்

சந்தையில் நிலவுகின்ற வட்டி வீதங்களில் தள்ளுபடியுடன் நிறுவனம் ஒன்றால் வழங்கப்படுகின்ற உத்தரவாதமற்ற, குறுங்கால கடன் கருவியே வர்த்தகப் பத்திரமாகும்.

உத்தரவாதமயப்படுத்தல்

வருமதிகளை உத்தரவாதங்களாக மாற்றி, பின்னர் அவற்றை திறந்த சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு நடைமுறையே உத்தரவாதமயப்படுத்தல்.

ஆதாரச் சான்றுகள்
 • People's Leasing & Finance PLC
உறுதிமொழிக் குறிப்புக்கள்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு தொகையை கோரும் போது அல்லது குறிப்பிட்ட எதிர்கால திகதி ஒன்றில் ஒரு தரப்பிற்கு (குறிப்பின் கொடுனர்) மற்றொரு தரப்பால் (குறிப்பு வழங்குனர் அல்லது ஆக்குனர்) எழுத்து மூலமாக வழங்கப்படுகின்ற ஒரு நிதிக் கருவியே உறுதிமொழிக் குறிப்பாகும்.

ஆதாரச் சான்றுகள்
 • Housing Development and Finance Corporation of Sri Lanka
கூட்டுக் கடன்

கடன் ஒன்றை பல்வேறு பாகங்களாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல்வேறு கடன் வழங்குனர்கள் வழங்கும் நடைமுறை கூட்டுக் கடன் எனப்படுகின்றது. கடன் வழங்குனரின் இழப்பு வாய்ப்பு மட்டங்களுக்கு மிதிமிஞ்சிய வகையில் பெருந்தொகை மூலதனத்தை தனியொரு கடன் வழங்குனரால் வழங்க முடியாமல் பல்வேறு தரப்பினர் ஈடுபடுவது பொதுவாக கூட்டுக் கடனாக மாறுகின்றது.

பங்குச் சந்தை ஆய்வு

top