தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள்

வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் (அனைத்து வீதங்களும் வருடாந்த அடிப்படையில் காட்டப்பட்டுள்ளது)

நிலையான வைப்புக்கள் (குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை ரூ 5,000 / -)
காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்

**அனைத்து பராயமடையாதோரின் நிலையான வைப்புகளுக்கும் விரிவாக்கப்பட்ட நிலையான வைப்புகளுக்கும் மேலதிகமாக 0.5 சதவிகிதம் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

கூட்டுறவு துறைக்கான வட்டி வீதங்கள் (குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ .5,000 / -)
காலம் கூட்டுறவுத் துறை (%)
காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்
சமுர்த்தி வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள்

(குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ .5,000 / -)

காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்
பரிணத வைப்புகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் (குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ .100,000 / -)

**முதிர்ந்த நிலையான வைப்பு சலுகையின் வட்டி விகிதம் 55 முதல் 60 வயதுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு **

காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்
 

*60 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதிர்ந்த நிலையான வைப்பு தயாரிப்புக்கான வட்டி விகிதம்*

காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்
சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்ககளின் சிறப்பு வட்டி வீதங்கள் (60 வயதுக்கு மேல்)

(குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை 5,000/-, அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை 1,500,000/-)

காலம் முதிர்வின் போது மாதாந்தம்

மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகாமையிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

சேமிப்பு கணக்குகளுக்கான வட்டி வீதங்கள்
 
கணக்குகளின் வகைகள் வட்டி வீதங்கள்
top