தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

சிறப்பம்சங்கள்

பிணை: பிணையாளர்

மீள்செலுத்தும் காலம்: 8 வருடம் வரை

வட்டி வீதம்: 9.5% - 10.5%

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • குறிப்பாக சீரான மாதாந்த வருமானத்தைக் கொண்டவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட எமது பஹசு கடன் திட்டத்தின் மூலம் அனைத்தையும் இலகுவாக முன்னெடுங்கள்.
    • போட்டித்திறன் கொண்ட வட்டி வீதங்களை நாம் வழங்குகின்றோம்
    • மகத்தான சலுகைகள் மற்றும் நன்மைகள்
top