தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

வங்கியால் கொள்வனவூ செய்யப்பட்ட ஆதனங்கள்

தபால் தொடர்பு முகவரி

மக்கள் வங்கிஇ தலைமைக் காரியாலயம்

இல.75,

இசிற்றம்பலம் ஏ.காடினர் மாவத்த

கொழும்பு - 02

இலங்கை

மின்னஞ்சல் முகவரி

bhagyal@peoplesbank.lk

தொலைபேசி

0112-481443/0112-481624

தொலை நகல்

0112-436947

பொது தகவல்கள் மற்றும் விற்பனை

திருமதி.பி.எல்.பி.ஆர் மதுஷனி 0112-481604

திருமதி.டீ.N.லியனகே 0112-481624

மாவட்ட ரீதியாக வங்கியால் கொள்வனவூ செய்யப்பட்ட ஆதனங்கள்

அநுராதபுரம்0

எமது தொடHபு – இல 05- திம்பிரிகஸ்யாய

விஸ்;தீரணம் – 01 றுhட் 21.0 பேHச்

கெக்கிராவ நகரத்திலிருந்து 4கிலோ மீற்றர் தலாவ வீதி வழியாக சென்று இடது புறம் உபசேன ஆரண்யவிற்கு செல்லும் வீதி வழியாகத் திரும்பிஇ(4 வது மைல் கல் மற்றும் 5ஃ1வது சிறு பாலத்திற்கு இடையில்) 100 மீற்றர் துhரம் சென்றால் குறித்த வீதியின் முகப்பிலேயே இடது புறம் அமைந்திருக்கும் ஆதனத்தை அடையலாம்.

கொழும்பு 0

எமது தொடHபு – இல 04 - மெஜஸ்ரிக் சிட்டி

விஸ்;தீரணம் – 11.6 பேHச்

கொழும்பு மாவட்டம் – கொழும்பு மாநகர சபையின் எல்லைக்குள் வெள்ளவத்தையிலுள்ள குறிப்பிட்ட ஆதனத்திற்கு செல்வதற்கு கொழும்பு கோட்டையிலிருந்து காலிவீதிய+டாக வெள்ளவத்தை சந்திவரைக்கும் 7 கிலோமீPற்றH துhரம் சென்று பின்னH வலப்புறமாக திரும்பி புகையிரத வீதி வழியாக 150 மீற்றH துhரம் செல்லவேண்டும்

எமது தொடHபு – இல 06 – மொறட்டுவ

விஸ்தீரணம் – 20.75 பேHச்

மொறட்டுவையிருந்து புதிய காலி வீதி வழியாக எகொட உயன சாந்தி மாவத்தை வரை 5.2கிலோ மீற்றர் வரை சென்று பின்னர் இடது புறம் திரும்பி 100மீற்றர் வரை சென்று பின்னர் வலப்புறம் திரும்பி சாம சக்தி வீதி வழியாக 100மீற்றர் வரை சென்று இடது புறம் திரும்பி 25மீற்றர் வரை செல்ல வேண்டும். குற்pத்த ஆதனமானது இவ் வீதியில் வலது புறம் அமைந்துள்ளது.

எமது தொடHபு – இல.17 – கரை கடந்த வங்கிச் சேவை

விஸ்தீரணம் – 03ஏக்கர் 7.95பேHச்

கொழும்பு இரத்தினபுரி பிரதான வீதி வழியே 28ஃ1 சிறுபாலத்திற்கு சற்று முன்பதாகஇ கொடகம சந்தி அமைந்துள்ளது.அங்கிருந்து வலது பக்கமாக பாதுக்கை வீதி வழியாக 2.6 கிலோ மீற்றர் துhரத்தில்(குற்pத்த 03 லொட்களும் ஒன்றாக )குற்pத்த ஆதனம் இடது புறம் அமைந்துள்ளது.

எமது தொடHபு – இல.17 – கரை கடந்த வங்கிச் சேவை

விஸ்தீரணம் – 01ஏக்கர்

கொழும்பு இரத்தினபுரி பிரதான வீதி வழியே 28ஃ1 சிறுபாலத்திற்கு சற்று முன்பதாகஇ கொடகம சந்தி அமைந்துள்ளது.அங்கிருந்து வலது பக்கமாக பாதுக்கை வீதி வழியாக 2.8 கிலோ மீற்றர் துhரத்தில் வலது புறப் பாதை பிளக் பேர்ல் எஸ்டேட் வரை செல்கிறது.இப் பாதை வழியே 150 மீற்றர் சென்றால் இடப் புறமான பாதைஇ குற்pத்த ஆதனத்தை நோக்கிச் செல்கிறது. குற்pத்த ஆதனமானது பாதை முடிவூறும் இடத்தில் இருக்கிறது.

கம்பஹா2

எமது தொடHபு - 02 கொள்ளுப்பிட்டி கோப் ஹவூஸ்

விஸ்தீரணம் – 23.5 பேHச்

கம்பஹா நகரத்திலிருந்து யக்கல வீதி வழியாக இந்திகொள்ளா சந்திவரை சென்று மேலும் முறுப்பொல வீதி வழியாக முறுப்பொல சந்திவரை 1.3 கிலோ மீற்றH வரை சென்று அதிலிருந்து வேவலந்த வீதி வழியாக வலப்பக்கம் திரும்பி 300 மீற்றH துhரம் வரை சென்று பின்னH 3ஆவது வீதி வளைவில் 25 மீற்றH துhரம்வரை சென்று பின்னH வலப்பக்கம் றௌட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிக்கு திரும்பி அதிலிருந்து 30மீற்றH துhரம் சென்றால் குறிப்பிட்ட காணியமைந்துள்ளது.

எமது தொடHபு - இல – 07 கொச்சிக்கடை

விஸ்தீரணம் – 01ஏக்கH 01றுhட் 12.5பேHச்

கொழும்பு புத்தளம் பிரதான வீதி வழியாக கொச்சிகடை பாலம் வரை 40 கிலோ மீற்றH துhரம் வரை சென்று பின்னH பாலத்திற்கு முன்பதாக வலப்பக்கம் முறுத்தன வீதி வழியாகத் திரும்பி 1.2கிலோ மீற்றர் துhரம் வரை செல்ல வேண்டும்.பின்னர் றௌமன் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தை அடுத்த வீரவெல்ல வீதி வழியாக இடது புறம் திரும்பி 400மீற்றர் வரை சென்று பின்னர் கிறவல் வீதி வழியாக வலப்புறம் திரும்பி 300 மீற்றர் துhரம் வரை சென்றால் வீதியின் முடிவில் வலப்புறம் அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட ஆதனத்தை அடையலாம்.

களுத்தறை0

எமது தொடHபு – 01 ஹைட்பாHக் கோணH

விஸ்;தீரணம் - 16ஏக்கH 17.2 பேHச்

ஹொரண - இரத்தினபுரி பிரதான வீதி வழியாக பொறுவாதண்ட சந்திவரை சுமாH 9 கிலோமீற்றH துhரம்வரை சென்று பின்னH இடப்பக்கம் திரும்பி எல்லை வீதிய+டாக (தொழிற்சாலை வலயத்தை கடந்து 200 மீற்றH செல்லும் போது 28ஆவது மைல் கல்லை கடந்தவூடன்) சுமாH1.5 கிலோ மீற்றH; துhரம் வரை செல்லும் போது குறிப்பிட்ட காணியை அடையலாம்

கண்டி0

எமது தொடHபு இல – 03 லக்கிபிளாஸா

விஸ்தீரணம்- 16.6 பேHச்

கண்டி நகரத்திலிருந்து குருணாகலை வீதி வழியாக கட்டுகஸ்தொட்டை நகரம் வரை சென்றுஇ கட்டுகஸ்தொட்டை நகரத்திலிருந்து மடவளை பஸார் ஊடாக வத்தேகம வீதி வழியாக பிட்டியகெதர சந்தியை அடைந்துஇ பிட்டியகெதர சந்தியிலிருந்து பன்வில ஊடாக 1.5 கிலோ மீற்றH துhரம் றௌயல்கிங்டொம் வீட்டுத் திட்ட வீதி வரை வரை சென்று அங்கிருந்து றௌயல்கிங்டொம் வீதி வழியே 350 மீற்றர் டிரான்ஸ்போமH சந்தி(சுற்று வட்டப் பாதை) வரை சென்று பின்னH வலப்பக்கம் 15 அடி அகலப் கிறவல் பாதை வழியே திரும்பி 50மீற்றர் சென்றால் குறிப்பிட்ட காணியை அடையலாம்.(கண்டியிலிருந்து றௌயல்கிங்டொமிற்கு உள்ள மொத்தத் துhரம் 13 ½ கிலோ மீற்றராகும்)

எமது தொடHபு இல – 10 செங்கடகல

விஸ்;தீரணம்- 01ஏக்கH; 15.0பேHச்.

கண்டி மாவட்டம் – கண்டி சரசவிகம வீதிவழியாக சரசவிகம பஸ்தரிப்பிடம் வரை சுமாH 13 கிலோ மீற்றH துhரம் சென்று பின்னH வலது பக்கம் திரும்பி ஹல்ஓய ஜனபதய வீதிவழியாக சுமாH 200 மீற்றH துhரம்வரை சென்றால் வீதியின் இடது பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட காணியமைந்துள்ளது.

மொனராகலை0

எமது தொடHபு இல – 11 புத்தள

விஸ்தீரணம் - 01ஏக்கH

மஒக்கம்பிட்டிய சந்தியிலிருந்து பஹலகம வீதி வழியாக சுமாH 2.3கிலோமீற்றH; சென்றால் குறி;ப்பிட்ட வீதியில் இடது பக்கம் குறித்த காணி அமைந்துள்ளது.

பொலன்னறுவை1

எமது தொடHபு இல – 13 கற்பிட்டி

விஸ்;தீரணம்- 20.0போ்ச்

பாலாவிய சந்தியிலிருந்து கல்பிட்டிய வீதி ஊடாக சுமாH 28கிலோ மீற்றH துhரம்வரை சென்று பின்னH இடது பக்கம் திரும்பி வாகனம் செல்லக்கூடிய பாதையில்;; சுமாH 0.75 கிலோ மீற்றH வரை சென்று பின்னH வலப்பக்கம் திரும்பி ( பள்ளிவாயிலுக்கு முன்னால்) வாகனம் செல்லக்கூடிய பாதையில்;; சந்திவரை சுமாH 100 மீற்றH சென்று பின்னH வலப்பக்கம் திரும்பி மேலும் 20மீற்றா; சென்றுஇ பின்னH இடப்பக்கம் திரும்பி வாகனம் செல்லக்கூடிய பாதையில்; சுமாH 40மீற்றH சென்று குறிப்பிட்ட காணியை அடையமுடியூம்.

எமது தொடHபு இல – 14 மஹவெவ

விஸ்;தீரணம்- 20.0பேHச்

கொழும்பு புத்தளம் யூ3 பிரதான வீதி வழியாக 64 கிலோ மீற்றH மைல் கல் வரை சென்றுஇ 65ஃ2 சிறுபாலத்திற்கு 150மீற்றர் முன்பதாக வலது புறம் பெர்ணான்டோ மாவத்தை வழியாகத் திரும்பி மேலும் 200மீற்றர் சென்றால் இடது பக்கம் குறித்த ஆதனம் அமைந்துள்ளது.

 

top