தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கப்ருக ஆயோஜன கடன் திட்டம் (தெங்கு பயிர்ச்செய்கை சபையுடன் இணைந்து அமுலாக்கம் செய்யப்பட்டது)

தெங்குத் தோட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான முதலீட்டு மூலதனத்தை வழங்குவதற்காக மக்கள் வங்கியுடன் இணைந்து தெங்கு பயிர்ச்செய்கை சபை முன்னெடுக்கின்ற சலுகை அடிப்படையிலான கடன் உதவி சேவையே கப்ருக ஆயோஜன கடன் திட்டமாகும். இக்கடன் திட்டத்தின் மூலமாக 10 அபிவிருத்திப் பிரிவுகளின் கீழ் சலுகை நிபந்தனைகளுடன் தெங்குத் தோட்டக்காரர்களுக்கு கடன் உதவி மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைச் சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. உயர்ந்த மட்டத்திலான உற்பத்தித்திறன் மற்றும் உற்பத்தியை ஈட்டுவதற்காக சாகுபடியாளர்களை வழி நடத்தி தென்னம் தோட்டங்களை ஒட்டுமொத்த பண்ணைகளாக அபிவிருத்தி செய்வதற்கு அணுசரனையளிப்பதே இந்த கடன் சேவையின் பிரதான நோக்கமாகும்.

 • தொழிற்பாட்டுப் பிராந்தியங்கள்
  அனைத்துப் பிராந்தியங்களும்
 • வட்டி வீதம்
  9% வருடாந்த வட்டி
 • அதிகபட்ச தொகை
  ரூபா 3.0 மில்லியன்
 • மீள்கொடுப்பனவுக் காலம்
  05 ஆண்டுகள், அதிகபட்ச சலுகைக்காலமாக 12 மாதங்கள் அடங்கலாக
 • உத்தரவாதம்
  வங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற இரண்டு தனிப்பட்ட உத்தரவாதமளிப்பவர்கள் மற்றும் அசையும் அல்லது அசையாச் சொத்து மூலமான அடமானம்.
 • கடன் வழங்கப்படும் துறைகள்
 • புதிய தென்னம் தோட்ட பயிர்ச்செய்கை மற்றும் இடைப்பயிர்ச்செய்கை
 • மீளவும் தென்னை நாட்டுதல் மற்றும் இடைப்பயிர்ச்செய்கை
 • தெங்குச் செய்கை நிலங்களை புனரமைத்தல் மற்றும் இடைப்பயிர்ச்செய்கை
 • தெங்கு பயிர்ச்செய்கையுடன் தொடர்புடைய சிறப்பு திட்டங்கள்
 • தனியான தென்னை வளர்ப்பு
 • சொட்டு முறை நீர்ப்பாசன முறைமையை அமைத்தல்
 • நெகிழ்வுப்போக்குடைய குழாய்-வழி நீர்ப்பாய்ச்சல் செயற்திட்டங்களை நிறுவுதல் (குழாய் நீர்ப்பாசன அமைப்பு)
 • தெங்கு இடைப்பயிர்ச்செய்கைக்கான தோட்ட இயந்திரங்கள்
 • நாற்று மையங்கள்
 • தென்னம்தோட்டத்தில் கால்நடை, செம்மறி, ஆடு வளர்ப்பு
சௌபாக்யா கடன் திட்டம்

விவசாயம், கால்நடை, நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சிகளுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விசேட கடன் திட்டமே சௌபாக்யா கடன் திட்டம்.

 • தொழிற்பாட்டுப் பிராந்தியங்கள்
  அனைத்துப் பிராந்தியங்கள்
 • வட்டி வீதம்
  8%
 • அதிகபட்ச கடன் தொகை
  ரூபா 25,000,000
 • மீள்கொடுப்பனவுக் காலம்
  6 மாத சலுகைக் காலம் உட்பட அதிகபட்சமாக 5 வருடங்கள்
 • உத்தரவாதம்
  வங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற உத்தரவாதம்
 • கடன் வழங்கப்படும் செயற்பாடுகள்
 • விவசாயத் துறை, கைத்தொழில் சார்ந்த புதிய செயற்திட்டங்கள், சேவைகள், சிறு அளவிலான சுற்றுலாத்துறை போன்ற வருமானம் ஈட்டும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல், நிர்மாணத் துறைக்கு இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்தல்.
 • மேற்குறிப்பிட்டப்பட்ட துறைகளுடன் தொடர்புடைய புதிய மற்றும் புத்தாக்கமான செயற்திட்டங்கள் மற்றும் அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்.
 • வாகனங்கள் மற்றும் காணியைக் கொள்வனவு செய்தல், கட்டடங்கள், அரிசி ஆலைகள், கராஜ் ஆகியவற்றை நிர்மாணித்தல் போன்ற தேவைகளுக்கும் தொழிற்படு மூலதனத் தேவைகளுக்கும் கடன்கள் வழங்கப்படமாட்டாது.
சுய தொழில் ஊக்குவிப்பு முயற்சி கட்டம் II – கடன் திட்டம்

நாட்டிலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் கற்கையை பூர்த்தி செய்து பயிற்சி பெற்று வெளியேறுகின்ற இளைஞர்,யுவதிகள் தமக்கென சொந்தமாக சுயதொழில் செயற்திட்டங்களை ஸ்தாபித்துக்கொள்ள நிதியுதவி அளிக்கும் நோக்குடன் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு விசேட கடன் திட்டமே சுய தொழில் ஊக்குவிப்பு முயற்சி கட்டம் II கடன் திட்டமாகும்.

 • தொழிற்பாட்டுப் பிராந்தியம்
  அனைத்துப் பிராந்தியங்கள்
 • வட்டி வீதம்
  7%
 • அதிகபட்ச கடன் தொகை
  ரூபா.500,000/- 
 • மீள்கொடுப்பனவுக் காலம்
  6 மாத கால சலுகைக் காலம் அடங்கலாக அதிகபட்சமாக 5 வருடங்கள்
 • உத்தரவாதம்
  தனிப்பட்டரீதியில் உத்தரவாதமளிப்பவர்கள்/அசையா சொத்து/அசையும் சொத்து போன்ற வங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற எந்தவொரு உத்தரவாதம்
 • கடன் பெறுவதற்கு தகைமை உள்ளவர்கள்

திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற் பயிற்சி நிலையமொன்றில் தேசிய தொழிற்தகைமை நிகழ்ச்சித்திட்டம் (National Vocational Qualification - NVQ) அல்லது வேறு வகையிலான திறன்கள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  மற்றும் தொழில் முயற்சி திறன்கள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை  பூர்த்தி செய்துள்ளவர்களாக கடன்பெறுனர்கள் இருத்தல் வேண்டும். அத்துடன்,

 • உத்தேசிக்கப்பட்ட தொழில்முயற்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு பொருத்தமான இடத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • வங்கியின் மதிப்பாய்வு மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக வியாபாரத் திட்டமொன்றை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
 • சுய தொழில் ஊக்குவிப்பு முயற்சி கட்டம் II கடன் திட்டத்தின் கீழ் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு முன்னுரிமையளிக்கப்படும்.
top