தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

சிறப்பம்சங்கள்

பிணை: ரூபாய் 500000/- வரை சொந்த பிணையின் அடிப்படையில் 5 வருடங்களுக்கு, ரூபாய் 500000/- முதல் 10 மில்லியன் வரை சொத்துக்களின் அடமான அடிப்படையில் 7 வருடங்களுக்கு

மீள்செலுத்தும் காலம்: 7 வருடங்கள் வரை

வட்டி வீதம்: 8.75% - 10.0%

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் இலகு கடன் விதிமுறைகளை நாம் வழங்குகின்றோம்.
    • போட்டித்திறன் மிக்க கவர்ச்சிகரமான வட்டி வீதங்கள்
top