தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

  • பிரதான காரியாலயம்
  • வணிக வங்கிச்சேவை
  • வாணிப சேவைகள்
  • பெருநிறுவன வங்கிச்சேவை மற்றும் கடல் கடந்த வங்கிச்சேவைப் பிரிவு
  • திறைசேரி சேவைகள்
  • வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைகள்
  • சொத்து
  • மக்கள் வங்கி கடன் அட்டை மையம்
  • Share Your Feedback's

தபால் முகவரி

இல.75, சேர். சித்தம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை,

கொழும்பு 2, ஸ்ரீ லங்கா.

info@peoplesbank.lk

ஸ்விப்ட் குறியீடு: PSBKLKLX

+94 11 2481481

அழைப்பு மையம்: 1961

வெளிநாட்டு ஹாட்லைன் இல்லை:+94 112 031 001

வர்த்தக வங்கிச் சேவை பிரிவு

இல.75, சேர். சித்தம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை,

கொழும்பு 2, ஸ்ரீ லங்கா.

+94 11 2437239-41,
+94 11 2320651-6,
+94 11 2392101-3

ஸ்விப்ட் குறியீடு: PSBKLKLX

வர்த்தக வங்கிச் சேவை பிரிவின் தலைவர்

+94 11 2336805

+94 11 2332748

arunig@peoplesbank.lk

பிரதி பொது முகாமையாளர் -
சர்வதேச வங்கி

+94 11 2334272

+94 11 2433127

shoba@peoplesbank.lk

உதவி பொது முகாமையாளர் -
வர்த்தக வங்கிச் சேவை - கடன் I

+94 11 2324716

+94 11 5355742

cru1@peoplesbank.lk

உதவி பொது முகாமையாளர் -
வர்த்தக வங்கிச் சேவை - கடன் II

+94 11 2473568

+94 11 2329575

kumari@peoplesbank.lk

உதவி பொது முகாமையாளர் -
நிறுவன வங்கி வங்கிச் சேவை

+94 11 2334271

+94 11 2473341

lalithv@peoplesbank.lk

வணிக கடன் பிரிவு

தலைமைக் காரியாலயம் 9வது மாடி

இல. 75 சேர் சித்தம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை,

கொழும்பு 02

+94 11 2385469, +94 11 2473293, +94 11 2473569

+94 11 2334262

cmcc2@peoplesbank.lk

திரு லலித் விதான

உதவி பொது முகாமையாளர் - நிறுவன வங்கிப் பிரிவு

+94 11 2334271

+94 11 2473341

lalithv@peoplesbank.lk

பெருநிறுவன வங்கிச்சேவை மற்றும் கடல் கடந்த வங்கிச்சேவைப் பிரிவு

மக்கள் வங்கி தலைமை அலுவலகம், 11ம் மாடி,
இல. 75, சேர் சித்தம்பலம் ஏ. கார்டினா் மாவத்தை, கொழும்பு – 2

பொதுவான இலக்கங்கள்

+94 11 2327841-6

+94 11 2446316-19

+94 11 2481481

cbdunit1@peoplesbank.lk

smcc3@peoplesbank.lk

fcbu@peoplesbank.lk

கடல் கடந்த கடன் பத்திரங்கள்

மக்கள் வங்கி தலைமை அலுவலகம், 11ம் மாடி,

இல. 75, சேர் சித்தம்பலம் ஏ. காா்டினா் மாவத்தை,

கொழும்பு 02

பொதுவான இலக்கங்கள்

+94 11 2206745, +94 11 2206747, +94 11 2206746, +94 11 2206725

+94 11 2470303

fcbu@peoplesbank.lk

கடல் கடந்த வாடிக்கையாளர்களின் உறவு
தம்மிகா தசநாயக்க

கடல் கடந்த வங்கிச்சேவைப் பிரிவின் பிரதம முகாமையாளர்

+94 11 2206749

+94 11 2470303

dammikad@peoplesbank.lk

திறைசேரி மற்றும் முதலீட்டு வங்கி தலைவர்

கிளைவ் ஃபொன்சேகா

+94 11 2206782

+94 11 2458861

clivef@peoplesbank.lk

முதலீட்டு வங்கிப் பிரிவு

+94 11 2206795,
+94 11 2206787

+94 11 2458842

தொடர்பு நபர்கள்: லக்மால், திரிமாலி

lakmal@peoplesbank.lk,

trimalie@peoplesbank.lk

முதன்மை வர்த்தக முகவர் பிரிவு

+94 11 2206761,
+94 11 2206763 ,
+94 11 2206783

+94 11 2433127

தொடர்பு நபர்கள்: சுரன்ஜித், அனுஷ்கி, திலின

suranjit@peoplesbank.lk,

thilinak@peoplesbank.lk,

anushkiw@peoplesbank.lk

முதன்மை வர்த்தக முகவர் பிரிவின் பிரதி தலைவர்

திருமதி. ரோஷினி விஜேரத்ன,

+94 11 2206762

+94 11 2458842

roshini@peoplesbank.lk

வெளிநாட்டு நாணய உதவுசேவை மையம்

பொது: +94 11 2458946,
+94 11 2458913

நேரடி: +94 11 2206754,
+94 11 2206755,
+94 11 2206756,
+94 11 2206757,
+94 11 2206759,
+94 11 2206768,
+94 11 2206769

+94 11 2458842

தொடர்பு நபர்கள்: ஷமீலா, வினிதா,

கயான், சந்தன, தேஷானி, ஓஷாட்

treasury@peoplesbank.lk

பண உதவுசேவை மையம்

பொது: +94 11 2458964,
+94 11 2458926 ,
+94 11 2458965

நேரடி: +94 11 2206760,
+94 11 2206764,
+94 11 2206766 ,
+94 11 2206767

+94 11 2458842

தொடர்பு நபர்கள்: சிசிர, இரோஷி, பிரபா, நிரங்க

treasury@peoplesbank.lk

வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் சேவைகள்

இல. 59 டீ. ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை,

கொழும்பு - 10, ஸ்ரீ லங்கா.

பொது: +94 11 2332746,
+94 11 2334278 ,
+94 11 2446409

ஸ்விப்ட் குறியீடு: PSBKLKLX

டேலேக்ஸ்: 21486 PBFMS CE

பயண திணைக்களம்

+94 11 2433140

+94 11 2332753

travel@peoplesbank.lk

உள்வரும் பணம் மற்றும்
விசாரணைகள் திணைக்களம்

+94 11 2438395,
+94 11 2437986 ,
+94 11 2437040

+94 11 2326427,
+94 11 2437983

teletran@peoplesbank.lk,

ocsremit@peoplesbank.lk

தபால் முகவரி

+94 11 481613/ +94 11 481624

+94 11 436947

bhagyal@peoplesbank.lk

பொது தகவல்கள் மற்றும் விற்பனை:

திரு. யூ. அலி மொஹமட்

+94 11 481613

திருமதி. பீ. என். லியனகே

+94 11 481624

தபால் முகவரி

2 வது மாடி, இல 1161,

மருதானை வீதி,

கொழும்பு 08.

+94 11 2490490

+94 11 2169029, 23

card@peoplesbank.lk

top