වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

සාමාන්‍යයෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න
අන්තර්ජාල බැංකුකරණය පිලිබදව අසනු ලබන ප්‍රශ්න
මහජන බැංකුවේ IBAN නොම්බරය කුමක්ද? ලංකාවට මුදල් එවීම සදහා එය අවශ්‍යද ?
ආනයන කටයුතු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
සංක‍්‍රමණය සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
ශ‍්‍රී ලංකාවට පහසුවෙන් මුදල් එවන්නේ කෙසේද ?
ඊ රෙමිටන්ස් සේවාව යනු කුමක්ද ?
පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද ? අවශ්‍ය ලියවිලි මොනවාද ?
බැංකුවෙන් විදේශ මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද ? ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි කවරේද ?
මහජන බැංකුවේ පරේෂණ සම්බන්ධතා නියෝජිතයන් කවුද ?
මහජන බැංකුවේ විදෙස් නියෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද ?

රට නිලධාරියාගේ නම බැංකුවේ හෝ හුවමාරු සමාගමේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අයි. ඩී. ජී . සරත් කුමාර මහතා
Al Ansari Exchange Co. (People’s Bank Representative)
Al Ansari Exchange Co.
Level 08,
Al Ansari Business Center,
Al Barsha 01,
P. O. Box 6176,
Dubai, U A E.
Mob: 00971 553165630
Fax: 00971 43255295
E-mail: gskumara@peoplesbank.lk
ඩබ්ලිව්. එම්. ජේ. සී. විජේසිංහ මහතා
Al Fardan Exchange, UAE (People’s Bank Representative)
Al Fardan Exchange - UAE
Dubai
U. A. E.
Mob: 00971 551127837
E-mail: chathuran@peoplesbank.lk
ආර්.ඒ. දිනේෂ් රත්නායක මහතා
Al Ahalia Money Exchange Bureau (People’s Bank Representative)
Al Ahalia Money Exchange Bureau
Al Nahda Branch,
Near Al Nahda park,
P. O. Box 28720,
Sharjah, UAE
Mob: 00971 554659239
Tel: 00971 65549924
Fax: 00971 65548758
E-mail: dineshr@peoplesbank.lk
කටාර් දමිත රත්නායක මහතා
AL DAR FOR EXCHANGE WORKS (People’s Bank Representative)
AL DAR FOR EXCHANGE WORKS
P. O. Box 24048,
IBA Buildings ,
C-Ring Road,
Near Doha Cinema,
Doha - Qatar
Mob: 00974 50390001
Tel: 00974 44550455
Fax: 00974 44550888
E-mail: damithar@peoplesbank.lk
කුවේට්

තිළිණ වෛද්‍යන්ත මහතා

Oman Exchange Company W.L.L (People’s Bank Representative)
Oman Exchange Company W.L.L,
4th floor,
Al Othman building,
Abdul Aziz Hamad Al Saqer Street,
Opposite to the Liberation Tower & kptc bus station,
Marqab,
Kuwait City,
Kuwait.
Mob: +965 97105311 (whatsapp, imo available)
E-mail: thilinapriyal@gmail.com
සෞදි අරාබිය

ටී. එම්. මජීඩ් මහතා

Al Rajhi Bank,

KSA

(People’s Bank Representative)
Al Rajhi Bank,
KSA
Mob: 00966 55 764 3968
Whatsapp:0094715737475
E-mail: majeed@peoplesbank.lk
දකුණු කොරියාව

(මාස 3කට වරක්)

එම්.ජී.ආර්. ජයවික්‍රම මහතා

Global Money Express Co. Ltd, (GME) (People’s Bank Representative)
Global Money Express Co. Ltd.
5F Glass Tower Bldg,
325, Jong-ro, Jongno-gu,
Seoul,
South Korea,
E-mail: roshanj@peoplesbank.lk

කේ. කේ.වී.එස්. ධනංජය මහතා

E9Pay (People’s Bank Representative)
E9Pay Company Ltd(E9PAY),
Seoul,
South Korea
Mob: 0082 1027356199
Whatsapp:009477 6811954
E-mail: dhananjas@peoplesbank.lk
කැනඩාව ජීවමනී ජගත්ප්‍රිය මිය
- (People’s Bank Coordinator)
14, Meadowcrest Lane,
Brampton,
ON L7A 0T8
Canada
Mob: 001647 8671440
Tel: 001647 7499391
E-mail: pbcaco@gmail.com
top