වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

මහජන බැංකුවේ IBAN නොම්බරය කුමක්ද? ලංකාවට මුදල් එවීම සදහා එය අවශ්‍යද ?
ආනයන කටයුතු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
සංක‍්‍රමණය සඳහා විදේශ රටවලට මුදල් යවන්නේ කෙසේද ?
ශ‍්‍රී ලංකාවට පහසුවෙන් මුදල් එවන්නේ කෙසේද ?
ඊ රෙමිටන්ස් සේවාව යනු කුමක්ද ?
පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද ? අවශ්‍ය ලියවිලි මොනවාද ?
බැංකුවෙන් විදේශ මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද ? ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි කවරේද ?
මහජන බැංකුවේ පරේෂණ සම්බන්ධතා නියෝජිතයන් කවුද ?
මහජන බැංකුවේ විදෙස් නියෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද ?
top