වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

සමූපකාර ව්‍යාපාරය යනු මෙරට ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩකරන පිරිසකගෙන් සමන්විත ව්‍යාපාරයකි. අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හා තොරතුරු සම්පාදනය වැනි අංශ සම්බන්ධයෙන් මෙම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු වේ. සිය සමූපකාර බැංකුකරණ සේවා යටතේ මහජන බැංකුව මෙම ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකයන්ට මූල්‍ය උපදේශනය සහ මූල්‍ය සහය පිරිනමයි.

මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙන අංශ
 • පාරිභෝගික වෙළඳාම්
 • කෘෂිකර්මය හා සත්ත්ව පාලනය
 • ධීවර කටයුතු
 • කර්මාන්ත
  • විශේෂ ව්‍යාපෘති - Mini Co-op City
  • Co-op City
  • Mega Co-op City වැනි
 • ඉතුරුම් හා ණය සමිති
top