සමූපකාර
බැංකුකරණ සේවා

සමුපකාර ණය

සමූපකාර ව්‍යාපාරය යනු මෙරට ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩකරන පිරිසකගෙන් සමන්විත ව්‍යාපාරයකි. අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හා තොරතුරු සම්පාදනය වැනි අංශ සම්බන්ධයෙන් මෙම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු වේ. සිය සමූපකාර බැංකුකරණ සේවා යටතේ මහජන බැංකුව මෙම ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකයන්ට මූල්‍ය උපදේශනය සහ මූල්‍ය සහය පිරිනමයි.

විශේෂාංග

පොලී අනුපාතය

  • 13.5% - 14.5%

සුදුසුකම්

මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙන අංශ

  • පාරිභෝගික වෙළඳාම්
  • කෘෂිකර්මය හා සත්ත්ව පාලනය
  • ධීවර කටයුතු
  • කර්මාන්ත
  • ඉතුරුම් හා ණය සමිති
  • විශේෂ ව්‍යාපෘති - Mini Co-op City ,Co-op City Mega ,Co-op City වැනි
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk