වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

අපගේ සේවාවන් හරහා සමාජය තුළ යහපත් වෙනසක් ඇති කළ හැකි බව අපි විශ්වාස කරන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු දෙනාටම සහනදායී ආකාරයට බැංකු සේවාවන් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව උදාකර දීම අපගේ ඉලක්කය වේ. අපගේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර ණය හඳුන්වා දී ඇත්තේ මෙම ඉලක්කය ළඟා කරගැනීමේ අරමුණිනි.

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය (ණය, ණයවර ලිපි පහසුකම්, ස්ථාවර අයිරා)
 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුදුසුකම්
  කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කාණ්ඩයන්ට අයත් ව්‍යාපාර මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. වාර්ෂික පිරිවැටුම රු. මිලියන 15 සිට රු. මිලියන 750 දක්වා වන ව්‍යාපාර සහ රු. මිලියන 1 සිට රු. මිලියන 5 දක්වා ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයක් සහිත ආරම්භක මට්ටමේ ව්‍යාපාර මීට අයත් වේ.
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර
  පහත සඳහා ව්‍යාපෘති/ව්‍යාපාර සඳහා ආයෝජනයන් සිදුකිරීම සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සිදුකෙරේ.
 • කෘෂිකර්මය
 • කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධ ව්‍යපෘති/ව්‍යාපාර
 • කාර්මික ව්‍යාපාර
 • වෙළඳ ව්‍යාපාර
 • කිරි හා කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති
 • පශු සම්පත්
 • විසිතුරු මසුන්
 • ධීවර කර්මාන්තය
 • තොරතුරු තාක්ෂණය
 • ඇඟලුම් තාක්ෂණය
 • සංචාරක හා හෝටල් ව්‍යාපෘති
 • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්
 • මුද්‍රණ
 • අධ්‍යාපනය
 • සේවා සම්පාදනය
 • ආනයන හා අපනයන ව්‍යාපාර
 • සෞඛ්‍ය සේවා
 • වෙනත් ආකාරයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්
 • වෙනත් බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන වලින් ලබාගත් ණය පියවීමේ ණය සේවාවන්

 

 • සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ණය (SMED)
 • පොලී අනුපාතය
  • නිෂ්පාදන හා සේවා - සතිපතා AWPLR+ 2.5% (වාර්ෂිකව)
  • වෙළඳාම් - සතිපතා AWPLR+ 3.5% (වාර්ෂිකව)

  පොළී අනුපාත සෑම මාස 6 කට වරක්ම​, එනම් සෑම වසරකම ජනවාරි 01 සහ ජූලි 01 දින විමර්ශනය කොට අලුත් කරනු ලැබේ.

 • උපරිම ණය ප්‍රමාණය
  පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තීරණය වේ.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  ආයෝජන ණය​ උපරිම සහන කාලය (අවශ්‍ය නම්) මාස 24 ද ඇතුළුව​ උපරිම වසර 10 ක් දක්වා
  කාරක ප්‍රාග්ධන ණය - උපරිම වසර 3ක් දක්වා ( සහණ කාලයක් සලකා බලනු නොලැබේ.
 • සුරැකුම්
  පුද්ගල ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම් හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුමක්

 

 • සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන කෙටිකාලීන ණය (SMED –STL)
 • පොලී අනුපාතය
  • නිෂ්පාදන හා සේවා - සතිපතා AWPLR+ 2.5% (වාර්ෂිකව)
  • වෙළඳාම් - සතිපතා AWPLR+ 3.5% (වාර්ෂිකව)
 • උපරිම ණය ප්‍රමාණය
  පාරිභෝගිකයාගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තීරණය වේ.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  දින 365 ක් දක්වා
 • සුරැකුම්
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඕනෑම ආකාරයක ඇපයක්

 

 • සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ
 • උපරිම ණය ප්‍රමාණය
  පාරිභෝගිකයාගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තීරණය වේ.
 • ඇප
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඕනෑම ආකාරයක ඇපයක්

 

 • සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන නිත්‍ය බැංකු ස්ථාවර අයිරා (SMED –POD)
 • පොලී අනුපාතය
  • නිෂ්පාදන හා සේවා - සතිපතා AWPLR+ 2.5% (වාර්ෂිකව)
  • වෙළඳාම් - සතිපතා AWPLR+ 3.5% (වාර්ෂිකව)
 • උපරිම ණය ප්‍රමාණය
  පාරිභෝගිකයාගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තීරණය වේ.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • රු. මිලියන 5 කට අඩු නිත්‍ය බැංකු අයිරා පහසුකම් වාර්ෂික ඇගයුමකට යටත්ව වසර 3 ක් සඳහා
 • රු. මිලියන 5 ට වැඩි බැංකු අයිරා පහසුකම් දින 365 ක් (වසර 1 ක්) සඳහා වලංගු වන අතර වාර්ෂිකව ඇගයුමට ලක්වේ.
මහා පරිමාණ​ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධන (CSDDLS)

කිරි කර්මාන්තය යනු තවදුරටත් පුළුල් වෙමින්, දහස් ගණනකට රැකියා අවස්ථා උදාකර දෙමින්, සමස්තයක් ලෙස රටේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් දැක්වීමේ හැකියාවක් ඇති කර්මාන්තයකි. එය දියුණු කිරීමට නම් නව තාක්ෂණය, නව යන්ත්‍රසූත්‍ර සහ උසස් වර්ගයේ එළදෙනුන් ආදිය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කළ යුතු වේ. දැනට පවතින ආකාරයට ඉතා කුඩා පරිමාණයේ කිරි ගොවීන් මට්ටම ඉක්මවා ගොස් පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය ලබන, වාණිජ වශයෙන් ලාභදායී මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්ත මට්ටමට කිරි කර්මාන්තය දියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය ය. මේ ආකාරයට වාණිජ මට්ටමින් කිරි කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සම්පාදනය කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව මහා පරිමාණ​ කිරි නිෂ්පාදන ණය යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන ලදි.

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලුම ප්‍රදේශ
 • පොලී අනුපාතය
  නිතිපතා ගෙවීම් ක්‍රමය යටතේ වාර්ෂිකව 6% (ක්‍රමික ගෙවීමකදී)
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණයමුදල
  රු. මිලියන 25
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
  අවශ්‍ය නම් මාස 12 ක සහන කාලයක් සහිතව වසර 6 ක්
 • සුදුසුකම්
 • ණය ලබාගන්නා පුද්ගලයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතු ය.
 • තනි පුද්ගලයෙකු, පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි සමාගමක් විය යුතු ය.
 • ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලට ණය ලබාගත හැක.
 • කිරි ගොවිපළක අවම වශයෙන් කිරි එළදෙනුන් 7 දෙනෙකු සිටිය යුතු ය.
 • ව්‍යාපාරික සැලසුම්, ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ බැංකුව විසින් ඉල්ලා සිටින වෙනත් ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට​ හැකි විය යුතු ය.
 • කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය​ / ආශ්‍රිත කර්මාන්ත​  ලාභ දායී ලෙස​ කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
 • බැංකුව විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන සුරැකුම් ඉදිරිපත් කිරීමට​ හැකි විය යුතු ය.
 • මුළු ව්‍යපෘති  පිරිවැයෙන් අයදුම් කරුගේ පිරිවැයෙන් දායකත්වය ලෙස 15% ක් මුදලින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා දීමේ හැකියාව.
 • වෙනත් මූල්‍ය ආයතන වලින් ණය ගෙන සිතාමතා ගෙවීම් පැහැර හැරි අයකු නොවිය යුතු ය.
 • ආදායම් උපයන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකමක​ යෙදී සිටිය​ යුතු අතර බැංකුවේ ණය යෝග්‍යතා ඇගයීමට යටත් විය යුතුය​.
 • මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයට අදාළ වන සමාජයීය හා පාරිසරික අවදානම් කළමනාකරණ වැඩ රාමුවට අනුකූල වන ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වී සිටිය යුතු ය.
 • ණය ලබාගත හැකි අවශ්‍යතා
 • කිරි එළදෙනුන් මිලදී ගැනීම
 • ගව ගාල්, ගොඩනැගිලි, ජල සම්පාදනය  (ජල බිඳු තාක්‍ෂණය, නල මාර්ග​), ළිං හෝ කෘෂි ළිං ඉදිකිරීම
 • සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සහ තෘණ වගාව
 • නව ගොවිපළවල් ඉදිකිරීම
 • ගොවිපළ දියුණු කිරීම
 • ජීව වායු ඒකක ඉදිකිරීම
 • පවත්නා ගොවිපළ පුළුල් කිරීම
 • කිරි ආශ්‍රිත  නිෂ්පාදන / කිරි සැකසීම
 • ට්‍රැක්ටර්, වතුර පොම්ප, ශීතකරණ, යොදය වෙන්කිරීමේ යන්ත්‍ර, කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර සහ තණකොළ කපන යන්ත්‍ර වැනි උපකරණ​ මිලදීගැනීම
 • කිරි හා කිරි ආශ්‍රිත  නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රවාහනය හෝ ගබඩා පහසුකම් සම්පාදනය කර ගැනීම
 • කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධනයට ඍජුවම සම්බන්ධිත වෙනත් ඕනෑම නව ක්‍රමෝපායන් හෝ දියර කිරි පානය කිරීමේ පුරුද්ද වැඩි දියුණු කිරීමට අදාළ ක්‍රියාකාරකම්
 • පශු වෛද්‍යවරයා /පශු සම්පත් නිලධාරි විසින් නිෂ්පාදනය සහ නිමැයුම්වල ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා නිර්දේශ කරනු ලබන ඕනෑම නව ක්‍රමෝපායන් සදහා වන කටයුතු
සුළු  හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා වූ ණය ව්‍යාපෘතිය (SMELoC - චක්‍රීය අරමුදල)
 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • කාරක ප්‍රාග්ධන ණය මුදල් සඳහා පොලී අනුපාතය
  11.60% සිට 12.54% දක්වා
 • ආයෝජන ණය මුදල් සඳහා පොලී අනුපාතය
  11.60% සිට 12.04% දක්වා
 • ලබාගත හැකි අවම සහ උපරිම ණයමුදල:
  • උපරිමය රු.මිලියන 50 ක් වන අතර අවමය රු.100,000 කි.
  • එක් ණය හිමියෙකුට ණය කිහිපයක් ලබාගත හැකි නමුත් ඒ සියලු ණය මුදල් වල වටිනාකම රු. මිලියන 50 නොඉක්මවිය යුතු ය.
 • සුරැකුම්

පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.

 

 • සුදුසුකම්

 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී නොමැති අයදුම්කරුවන්හට තම ලියාපදිංචි අයදුම්පත සමාගම් ලියපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අදාළ පළාත් සභාව මගින් පිළිගනු ලැබූ බව ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ හැකි නම් ණය සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.
 • ණය අයදුම්කරුවන් ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සාර්ථක ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන්නන් විය යුතු ය.
 • බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ සාමාජිකයන්ට ඥාති සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන්ට මෙම ණය සඳහා අයදුම් කළ නොහැක.
 • ණය අයදුම්කරන සමාගම් (මවු සමාගම සහ සියලු අනුබද්ධ සමාගම්) රු. මිලියන 750 කට අඩු වාර්ෂික පිරිවැටුමක් ලබන සමාගම් විය යුතු අතර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 300 ට අඩු සහ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 200 ට අඩු සමාගම් විය යුතු ය.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආයෝජන ණය- අවශ්‍ය නම් සහන කාලයක්ද සමගසමග උපරිම 2028 දක්වා
 • යන්ත්‍රසූත්‍ර, උපකරණ සහ ගෘහභාණ්ඩ ආදිය මිලදීගැනීම සඳහා ගනු ලබන ණය වලට අදාළ ආපසු ගෙවීමේ කාලය එම උපකරණ වල ආයුකාලයට සීමා විය යුතු ය.
 • කාරක ප්‍රාග්ධන ණය- උපරිම අවුරුදු 2 කි. මේ සඳහා සහන කාලයක් නොලැබේ.
 • උපරිම සහන කාලය අවුරුදු 2 කි (අවුරුදු 3 කට වැඩි කාලසීමාවක් සහිත ආයෝජන ණය සඳහා පමණි).
 • ණය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍ර

පිරිවැටුම රු. මිලියන 750.0 කට අඩු ව්‍යාපාර සඳහා

 • කෘෂිකර්මය
 • කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධ ව්‍යපෘති/ව්‍යාපාර
 • කාර්මික ව්‍යාපාර
 • වෙළඳ ව්‍යාපාර
 • කිරි හා කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති
 • පශු සම්පත්
 • විසිතුරු මසුන්
 • ධීවර කර්මාන්තය
 • තොරතුරු තාක්ෂණය
 • ඇඟලුම් තාක්ෂණය
 • සංචාරක හා හෝටල් ව්‍යාපෘති
 • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්
 • මුද්‍රණ
 • අධ්‍යාපනය
 • සේවා සම්පාදනය
 • ආනයන හා අපනයන ව්‍යාපාර
 • සෞඛ්‍ය සේවා
 • වෙනත් ආකාරයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්
 • වෙනත් බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන වලින් ලබාගත් ණය පියවීමේ සේවාවන්
"ව්‍යාපාර සවිය" ණය යෝජනා ක‍්‍රමය

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින් හා කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම්, අපනයන, නවෝත්පාදන හා තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ව්‍යාපාර වල යෙදී සිටින ව්‍යාවසායකයින් වැඩි ප‍්‍රමාණයකට බැංකුවලින් ණය ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා µමම ණය යෝජනා ක‍්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත.

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුරැකුම්
  බැංකුවට පිළිගත හැකි ඕනෑම සුරැකුමක්
 • පොලී අනුපාතය
 • සහන කාලයෙහි මුල් මාස 06 තුළ අයකළ යුතු පොළී අනුපාතය 8.00% (වාර්ෂිකව) ක් වන අතර ඊළඟ මාස 06 සඳහා 11.00% ක (වාර්ෂිකව) පොළී අනුපාතයක් අය කළ යුතුය.
 • ණය මුදලේ ගෙවීම් ආරම්භ කළ පසු අදාළ කරගත යුතු පොළී අනුපාතය වන්නේ එදිනට බලපැවැත්වෙන ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිවේදනය කරනු ලබන සතිපතා බරිත සාමාන්‍ය ප‍්‍රමූඛ ණය දීමේ අනුපාතිකය (Weekly AWPLR) + 1.5% වන අතර එම පොළී අනුපාතය වාර්ෂිකව, එනම් සෑම වසරකම ජනවාරි 01 දින විමර්ශනය කොට අළුත් කළ යුතු ය. (මේ සඳහා චක‍්‍රලේඛ උපදෙස් එදිනට නිකුත් කෙරේ.)

 

 • ණය ලබාගත හැකි ව්‍යාපාර අංශ
 • කෘෂිකර්මාන්තය (ගොවිපළ, සත්ත්ව පාලනය, ධීවර කටයුතු, කෘෂි නිෂ්පාදන එකතු කිරීම හා අතරමැදිකරණය හා කුඩා වී මෝල් හිමියන්)
 • සෘජු හා වක‍්‍ර අපනයනයන් යොමුගත වූ හා ආනයන ආදේශනය සිදුවන නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර
 • ආහාර පාන
 • නවෝත්පාදන හා තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ව්‍යාපාර
 • අත්‍යවශ්‍ය සේවා (සෞඛ්‍යය, අධ්‍යපන, ආශ‍්‍රිත කාර්ය සම්පාදන සැපයුම් සේවා (logisticts) , සන්නිවේදනය)​
 • ඉදිකිරීම්
 • මෙම ණය යෝඡනා ක‍්‍රමය යටතේ වෙළඳාම පදනම් වූ අවශ්‍යතාවන් සලකා බැලිය නොහැක.

(ඉහත ක්ෂේත්‍ර වලට අදාළ ආයෝජන අරමුණු සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා ණය පහසුකම් සඳහා සලකා බැලේ)

 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
 • එක් ගණුදෙනුකරුවකු සඳහා අයෝඡන අවශ්යමතාවන් වෙනුවෙන් ලබාදිය හැකි උපරිම ණය මුදල රු.මිලි. 50.0 ක් වේ.
 • එක් ගණුදෙනුකරුවකු සඳහා කාරක ප‍්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ලබාදිය හැකි උපරිම ණය මුදල රු.මිලි. 20.0 ක් වේ.
 • කෙසේ වුවද, එක් ගණුදෙනුකරුවකු සඳහා µමම ණය යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ ලබාදිය හැකි උපරිම ණය මුදල රු.මිලි. 50.0 ක් වේ.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආයෝජන ණය සඳහා උපරිම සහන කාලය (අවශ්‍ය නම්) වසර එකක් (01) ක් ද ඇතුළුව උපරිම ආපසුගෙවීමේ කාලය වසර හතකි (07).
 • කාරක ප‍්‍රාග්ධන සඳහා ණය උපරිම සහන කාලය (අවශ්‍ය නම්) මාස හයක් (06) ක් ද ඇතුළුව උපරිම ආපසුගෙවීමේ කාලය වසර තුනකි (03).
 • සහන කාලය තුළදී පොළී සේවා කළ යුතුය.
 • අදාළ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ප‍්‍රවාහ රටාව සැලකිල්ලට ආපසු ගෙවීමේ කාලය තීරණය කළ හැක. (උදා :- මාසිකව, මාස දෙකකට වරක්, මාස තුනකට වරක් ආදී වශයෙන්)
SMELoC අමතර අරමුදල් III - COVID 19 සඳහා වන හදිසි ප‍්‍රතිචාර පහසුකම (කාරක ප‍්‍රාග්ධන මූල්‍යනය) ණය යෝජනා ක‍්‍රමය

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුරැකුම්
  පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.
 • පොලී අනුපාතය
 • කාරක ප‍්‍රාග්ධන ණය මුදල් සඳහා 4.78%

 

 • සුදුසුකම්
 • ව්‍යා‍පාරය ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී නොමැති අයදුම්කරුවන්හට තම ලියාපදිංචි අයදුම්පත සමාගම් ලියපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අදාළ පළාත් සභාව මගින් පිළිගනු ලැබූ බව ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ හැකි නම් ණය සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.
 • ණය අයදුම්කරුවන් ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සාර්ථක ව්‍යා‍පාර පවත්වාගෙන යන්නන් විය යුතු ය.
 • එක් ව්‍යා‍පාරයක් සඳහා එක් ණය මුදලක් පමණක් සලකා බලනු ලැබේ.
 • ණය අයදුම්කරුවන් රු. මිලියන 750 කට අඩු වාර්ෂික පිරිවැටුමක් ලබන්නන් විය යුතු අතර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 300 ට අඩු සහ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 200 ට අඩු විය යුතු ය.

 

 • ණය ලබාගත හැකි ව්‍යාපාර අංශ

පිරිවැටුම රු. මිලියන 750.0 කට අඩු වෙළඳ, කල්බදු, කුලී අදායම් ලබන ව්‍යා‍පාර හැර

ප්‍රමුඛතාව දෙනු ලබන ව්‍යා‍පාර :

 • නිෂ්පාදන
 • ධීවර කර්මාන්තය
 • කෘෂි සැකසුම්
 • සත්ව ගොවිපොළ
 • සංචාරක
 • සියලුම අපනයන ව්‍යා‍පාර
 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
 • උපරිමය රු.මිලියන 10 කි.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය උපරිම අවුරුදු 3 ක් හා සහන කාලය උපරිම මාස 6 කි.
සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාර සඳහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රමය - අමතර අරමුදල් III

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුරැකුම්
  පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.

 

 • ණය ලබාදෙන ව්‍යාපාර අංශ

වෙළඳ, කල්බදු, කුලී අදායම් ලබන ව්‍යාපාර හැර අනෙකුත් නිෂ්පාදන හා සේවා ව්‍යාපාර

 

ප්‍රමුඛතාව දෙනු ලබන ව්‍යා‍පාර :

 • නිෂ්පාදන
 • ධීවර කර්මාන්තය
 • කෘෂි සැකසුම්
 • සත්ව ගොවිපොළ
 • සංචාරක
 • සියලුම අපනයන ව්‍යාපාර

 

 • සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී නොමැති අයදුම්කරුවන්හට තම ලියාපදිංචි අයදුම්පත සමාගම් ලියපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අදාළ පළාත් සභාව මගින් පිළිගනු ලැබූ බව ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ හැකි නම් ණය සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ.
 • ණය අයදුම්කරුවන් ආර්ථික සහ මුල්‍යමය වශයෙන් සාර්ථක ව්‍යා‍පාර පවත්වාගෙන යන්නන් විය යුතු ය.
 • ණය අයදුම්කරුවන් රු. මිලියන 750 කට අඩු වාර්ෂික පිරිවැටුමක් ලබන්නන් විය යුතු අතර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 300 ට අඩු සහ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නම් සේවකයන් 200 ට අඩු විය යුතු ය.

 

 • පොලී අනුපාතය
 • කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා - 8.8%
 • ආයෝජන අවශ්‍යතා සඳහා - 8.3%

 

 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  උපරිමය රු.මිලියන 50 කි.
 • මුල්‍ය ප්‍රදානය - We-Fi
  කාන්තාවන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන සුදුසුකම්ලත් ව්‍යාපාරය සඳහා 10% සිට 25% දක්වා වූ මුල්‍ය ප්‍රදානයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. (කොන්දේසි අදාල වේ)

 

 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය උපරිම අවුරුදු 10 ක් හා සහන කාලය උපරිම අවුරුදු 2 කි.
සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාර සඳහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රමය - අමතර අරමුදල් III (කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රමය )

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  බදුල්ල / ගාල්ල / කළුතර / මහනුවර / කෑගල්ල /

  මාතලේ / මාතර / නුවරඑලිය /රත්නපුර
 • සුරැකුම්
  පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.

 

 • ණය ලබාදෙන ව්‍යාපාර අංශ

තේ දළු නිෂ්පාදනය වැඩිකරන ව්‍යාපෘති වල ප්‍රාග්ධන ආයෝජන සඳහා එනම්,

 

අලුතින් තේ පැළ සිටුවීම , තේ නැවත වගාව , පාළු සිටුවීම, පැළ තවන් සංවර්ධනය, වාරිමාර්ග, ජලය හා පාංශු කළමනාකරණය හා යාන්ත්‍රිකරණය

 

 • සුදුසුකම්
 • අක්කර 50 හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් හිමි කුඩා තේ වතු හිමියන්
 • ණය අයදුම්කරුවන් ආර්ථික සහ මුල්‍යමය වශයෙන් සාර්ථක ව්‍යා‍පාර පවත්වාගෙන යන්නන් විය යුතු ය.
 • අළුතින් තේ සිටුවීම හෝ නැවත සිටුවීම සඳහා මුල්‍යමය ප්‍රදානයක් හිමිවේ.

 

 • පොලී අනුපාතය
 • 4.75% සම්පුර්ණ ආපසු ගෙවීමේ කාලය සඳහා

 

 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
  උපරිමය රු.මිලියන 30 කි.
 • මුල්‍ය ප්‍රදානය - JFPR
  අක්කර 10ට අඩු කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා තේ අලුත් වගාවට හෝ තේ නැවත වගාවට 10% ක මුල්‍ය ප්‍රදානයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. (කොන්දේසි අදාල වේ)

 

 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය උපරිම අවුරුදු 10 කි
“ සාර භූමි “ – දේශීය කාබනික පොහොර, පළිබෝධනාශක සහ වල් නාශක නිෂ්පාදකයින් සඳහා විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමය.

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුරැකුම්
  පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.

 

 • ණය ලබාදෙන ව්‍යාපාර අංශ

පවත්නා ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමට හෝ දේශීයව කාබනික පොහොර, පළබෝධනාශක හා වල්නාශක නිෂ්පාදනය සඳහා නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට කැමති අයට මුල්‍ය පහසුකම් ලබා දීම.

 

 • සුදුසුකම්
 • පොහොර නිෂ්පාදකයින් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ අදාළ සහතික කිරීම ලබා ගත යුතුය.
 • පළිබෝධනාශක හා වල් නාශක නිෂ්පාදකයින් විසින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පළිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර් (ORP) කාර්යාලයෙන් බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය.
 • ණයකරුවන් පොහොර නිෂ්පාදකයින් ලෙස කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ගොවිජන සේවා අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය.
 • පොහොර නිෂ්පාදකයින්ගේ අවම වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව හෝ ඇස්තමේන්තුගත නිෂ්පාදන ධාරිතව මෙට්‍රික් ටොන් 250 (250,000Kg) විය යුතුය.
 • ණයකරුවන්ට පොහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණික විශේෂඥතාවය තිබිය යුතුය.
 • ව්‍යාපෘතිය ආර්ථික හා මුල්‍යම වශයෙන් ශක්තිමත් විය යුතුය.
 • නැවත මිළදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් නොමැති නමුත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන විකිණීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අළෙවිකරණ යෝජනාවක් ඇති ණයකරුවන් සඳහාද ණය සළකා බැලීම සිදු කළ හැක.
 • ව්‍යාපෘතිය සඳහා වලංගු පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුය.

 

 • පොළී අනුපාතය
 • ආයෝජන අවශ්‍යතා - වසර 5 දක්වා : බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය දීමේ අනුපාතය (AWPLR) +2%
 • කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා : බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය දීමේ අනුපාතය (AWPLR+) 1.5%

 

 • ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල
 • ව්‍යාපෘතියේ පරිමාව සහ ව්‍යාපෘතියේ මුල්‍ය සහ මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව මත ණය ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුය. ව්‍යාපෘති පිරිවැයෙන් 75%ක උපරිමයක් දක්වා ණය මුදල් සළකා බැලිය හැක.

 

 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • ආයෝජන ණය මුදල්
  • වසරක (1) උපරිම සහන කාලයක් (අවශ්යර නම්) ඇතුළුව උපරිම අවුරුදු 10.
  • කෙසේ වෙතත්, යන්ත්‍රෝපකරණ , උපකරණ හා ලී බඩු මිළදී ගැනීම සඳහා සළකා බලන ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය එවැනි යන්ත්‍රෝපකරණ , උපකරණ හා ලී බඩු වල ආයු කාලයට උපරිම විය යුතුය.
 • කාරක ප්‍රාග්ධන ණය මුදල් -
  • වසරක (1) උපරිම සහන කාලයක් (අවශ්‍ය නම්) ඇතුළුව උපරිම අවුරුදු 3.
සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රමය

 

 • ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශ
  සියලු ප්‍රදේශ
 • සුරැකුම්
  පුද්ගලික ඇප, චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකස් තැබීම හෝ බැංකුවට පිළිගත හැකි වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක සුරැකුම්.

 

 • ණය ලබාදෙන ව්‍යාපාර අංශ

විශාල සූර්ය බලශක්තියක් ජනනය කරන ව්‍යාපෘති සඳහා, (කිලෝවොට් වලින් මනිනු ලබන)

 

 • සුදුසුකම්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය සළකා බලනු ලැබේ.
 • අයදුම්කරුවන් සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන උද්‍යාන සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ අත්සන් කර ඇති විදුලි බලය මිළදී ගැනීමේ ගිවිසුම (Standard Power Purchase Agreement) සහ වහලය මත සූර්ය බලශක්තිය නිපදවීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය හෝ ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම වෙතින් විදුලි බලය මිළදී ගැනීම සඳහා වූ එකඟතා ලිපියක් ලබා ගත යුතුය.

 

 • පොළී අනුපාතය
 • පළමු වසර සඳහා වාර්ෂිකව 8.5%. (ස්ථාවර)
 • දෙවන වසර සිට පස්වන වසර දක්වා සාමාන්‍ය බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය දීමේ අනුපාතය + 1.5% වාර්ෂික (වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කළ යුතුය).
 • පස්වන වසර සිට සාමාන්‍ය බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය දීමේ අනුපාතය + 2.5% වාර්ෂික (වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කළ යුතුය).
 • අයදුම්කරුට සහන කාලයක් අවශ්‍ය නම්, සහන කාලය තුළදී පොළී අනුපාතය සාමාන්‍ය බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය දීමේ අනුපාතය + 1.5% (වාර්ෂික). සහන කාලය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු පොළී අනුපාතය පිළිවෙළින් ඉහත පරිදි යෙදිය යුතුය.
 • උක්ත ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අදාළ කර ගත හැකි අවම පොළී අනුපාතය 8.5% කි.

 

 • ලබා ගත හැකි උපරිම ණය මුදල
 • උපරිමය රු. මි. 500.0 ක් දක්වා

 

 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 • උපරිම ආපසු ගෙවීමේ කාලය වසර 1ක සහන කාලයක්ද ඇතුළුව වසර 7 කි.

 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

 

තිළිණ වීරසේකර
සහකාර කළමනාකාර - කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර
දුරකථන - 011-2481356
ඊමේල් - thilinaw@peoplesbank.lk

 

මිහිරාවි වීරරත්න
සහකාර කළමනාකාර - කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර
දුරකථන - 011-2421501
ඊමේල් -sme1@peoplesbank.lk

 

දසුනි පසන්සි
සහකාර කළමනාකාර - කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර
දුරකථන - 011-2421501
ඊමේල් - sme@peoplesbank.lk

top